Αυξημένο κύκλο εργασιών της τάξεως του 25,9% κατέγραψε η Byte το 2021, σε σύγκριση με το 2020, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εισηγμένη. Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται, όπως επισημαίνεται, πρωτίστως στην ωρίμανση των υλοποιηθέντων εντός της χρήσεως έργων, καθώς και στην διεύρυνση του πελατολογίου με έμφαση των παρεχομένων υπηρεσιών του ομίλου σε τεχνολογίες αιχμής.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 9,1 εκατ. ευρώ. από 6 εκατ. το 2020, αυξημένα κατά 51,31%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA) διαμορφώθηκαν σε 5,6 εκατ. ευρώ έναντι 3,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενισχυμένα κατά 62,1%. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 3,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 86,36% σε σχέση με πέρσι.

Οι εκτιμήσεις για το 2022
Η αρχική πρόβλεψη για τη χρονιά που διανύουμε είναι ότι ο όμιλος αναμένεται να διατηρήσει και ενισχύσει τη κερδοφόρα πορεία του 2021, μέσω και της εκτελέσεως των ήδη εκτελουμένων, αλλά και των νέων αναληφθέντων μεγάλων έργων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και εκείνων τα οποία έχει αναλάβει ή αναμένεται να αναλάβει εντός του έτους 2022.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα στη χρονιά αναμένεται να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη συνεισφορά του δημοσίου τομέα στον εταιρικό κύκλο εργασιών της Βyte, δεδομένης της κατακύρωσης ήδη πολλών έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του δημοσίου. Μεταξύ των άλλων, έχουν κατακυρωθεί εντός του 2021 και συμβασιοποιθεί το 2022 και πρόκειται να εκτελεσθούν τα ακόλουθα έργα και προμήθειες:

  • «Υπηρεσίες Ανανέωσης των Αδειών Χρήσης του εξοπλισμού ασφαλείας των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΗΔΙΚΑ και υποστήριξης αυτών για ένα έτος», οικονομικού αντικειμένου για την Βyte 204.810 ευρώ
  • «Yπηρεσίες Συντήρησης του εξοπλισμού (hardware & software) του κατασκευαστικού οίκου Hewlett-Packard Enterprise της ΗΔΙΚΑ και υποστήριξης αυτού για ένα έτος», οικονομικού αντικειμένου για την Byte 134.184 ευρώ
  • ΚτΠ /Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Παροχή Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης», οικονομικού αντικειμένου για την Βyte 1.850.000 ευρώ
  • ΥπτΠ -Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας: «Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού πληροφορικής (υλικό – λογισμικό) στο πλαίσιο της δράσης για την μετεγκατάσταση του (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.)», οικονομικού αντικειμένου για την Byte 1.410.466 ευρώ
  • ΚτΠ ΑΕ/Υπουργείο Εσωτερικών: «Υπηρεσία Λειτουργίας Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού HRMS» οικονομικού αντικειμένου για την Βyte 2.750.677 ευρώ.