Οι πάροχοι υπηρεσιών, ειδικότερα τώρα στην εποχή των υπηρεσιών cloud, θα πρέπει να δώσουν στο Capacity Management κεντρικό ρόλο, καθώς καλούνται να κάνουν συχνές ρυθμίσεις, ώστε να πετύχουν αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη χρήση των υφιστάμενων πόρων. Το Capacity Management αποτελεί, επίσης, τη διαβεβαίωση για τους πελάτες μας, πως οι υπηρεσίες που παρέχουμε μπορούν να υποστηρίξουν τη ζήτηση σε συμφωνημένα επίπεδα επιχειρηματικής δραστηριότητας ή ποιότητας.

Η εγγυημένη δυναμικότητα, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων περιόδων ή σε συγκεκριμένα σημεία, είναι πολύτιμη ειδικότερα για πελάτες ή οργανισμούς που χρειάζεται να ξεκινήσουν νέες ή να επεκτείνουν υπάρχουσες δραστηριότητές τους και ο χρόνος διάθεσης των υπηρεσιών αποτελεί κρίσιμο παράγοντας επιτυχίας. Οι συγκεκριμένοι πελάτες για να μειώσουν το ρίσκο τους απαιτούν χαμηλές αρχικές δαπάνες και μικρούς χρόνους παράδοσης. Στο πλαίσιο της διαχείρισης δυναμικότητας πρέπει να εξετάσετε και να καταγράψετε όλους τους υφιστάμενους πόρους που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και το επίπεδο κάλυψης των τρεχουσών επιχειρησιακών και επιχειρηματικών αναγκών της επιχείρησης σε επίπεδο απόδοσης και ποιότητας.

Το επόμενο σημαντικότατο βήμα είναι να εμπλέξετε τα τμήματα που ασχολούνται με τους πελάτες, τις πωλήσεις και την επιχειρηματική ανάπτυξη, ώστε να σας δώσουν καλές προβλέψεις των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων αναγκών βάση των οποίων θα διαμορφώσετε το σχέδιο δυναμικότητας (capacity plan). Θα συμπεριλάβετε αναλυτικά στοιχεία, τρέχοντα και ιστορικά, για τη χρήση υπηρεσιών Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης και δραστηριότητες βελτίωσης. Το σχέδιο θα πρέπει να περιέχει, επίσης, σενάρια, βάσει των προβλέψεων της επιχειρηματικής ζήτησης και κοστολογημένες εναλλακτικές επιλογές για το ζητούμενο επίπεδο υπηρεσιών και, φυσικά, την απαραίτητη ευελιξία που θα καλύψει ad-hoc την αύξηση της ζήτησης.