Η Διαχείριση Δυναμικότητας (Capacity Management) έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός οργανισμού ικανού να εξασφαλίσει τις υποδομές και τους απαιτούμενους πόρους, ώστε να καλύπτονται οι τρέχουσες και οι μελλοντικές απαιτήσεις υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ότι όλοι οι πόροι αποκτούνται, παρέχονται και διαχειρίζονται με τον αποδοτικότερο τρόπο.

H διαχείριση της δυναμικότητας πρέπει να καλύπτει τρία επίπεδα:

1. Resources. Διαχείριση της χρήσης και της απόδοσης των επιμέρους πόρων (όπως servers, telecom lines, virtual machines, εκτυπωτές), αλλά και των επιμέρους συστατικών που επηρεάζουν την απόδοση (όπως CPU, μνήμη, bandwidth, IOPS κ.λπ.).

2. Service. Στο επίπεδο αυτό εξετάζουμε το σύνολο των συστημάτων που συνεργάζονται για την παροχή μιας υπηρεσίας, διαχειριζόμαστε τις ανάγκες της υπηρεσίας σε πόρους και την κάλυψη των αναγκών των χρηστών της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, η προσθήκη ή η αφαίρεση servers ή bandwidth ανάλογα με την αυξομείωση του αριθμού των χρηστών μιας υπηρεσίας μέσα στο χρόνο.

3. Business. Το υψηλότερο επίπεδο, όπου χρειαζόμαστε κυρίως τις μελλοντικές επιχειρηματικές ανάγκες, τον στρατηγικό σχεδιασμό του οργανισμού και τις προβλέψεις για τον αριθμό των πελατών ανά υπηρεσία.

Για να πετύχει το Capacity Management σε κάθε επίπεδο χρειάζεται: Συνεχής επιτήρηση της ζήτησης και σύνδεσή της με τις προβλέψεις και την τρέχουσα δυναμικότητα.

  • Ανάλυση όλων των δεδομένων φόρτου, κίνησης, επιδόσεων, αιτημάτων και παραπόνων, ώστε να κατανοήσετε και να προβλέψετε την ανάγκη σε πόρους.
  • Επιτήρηση επιδόσεων. Θα χρειαστείτε ένα καλό και αξιόπιστο εργαλείο monitoring για συστήματα και υπηρεσίες σε σχέση με τα SLAs. Επενδύστε χρόνο στον ορισμό και το fine tuning των thresholds, ώστε να εντοπίζετε εγκαίρως σημεία που πρέπει να επέμβετε και τις διακυμάνσεις στην απόδοση.
  • Πρόβλεψη. Δημιουργήστε ένα ετήσιο Capacity Plan. Ως πρώτο βήμα δείξτε σε απλή μορφή την ετήσια διακύμανση της ζήτησης σε σχέση με τους υφιστάμενους πόρους. Στον επόμενο κύκλο εμπλουτίστε το με τις προβλέψεις του business και τo επίπεδο των SLAs.