Ενισχυμένος κατά 25,5% εμφανίζεται ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Centric, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 758,6 εκατ. ευρώ έναντι 604,6 εκατ. ευρώ. το 2008.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην ενίσχυση της δραστηριότητας του τομέα των διαδικτυακών τόπων Sportingbet και VistaBet και κυρίως της προϊοντικής κατηγορίας των casual games. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 3,8% και ανήλθαν σε 16,9 εκατ. ευρώ έναντι 16,2 εκατ. ευρώ τη χρήση 2008. Θετική εξέλιξη καταγράφουν τα υπόλοιπα στοιχεία κερδοφορίας με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου να ανέρχονται σε 8,9 εκατ. ευρώ τη χρήση 2009 έναντι 8,7 εκατ.
ευρώ το 2008 σημειώνοντας αύξηση κατά 2,4%.

Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) αυξήθηκαν κατά 1,8% και διαμορφώθηκαν στα 8,6 εκατ. ευρώ έναντι 8,4 εκατ. ευρώ τη χρήση 2008. Σημαντικά ενισχυμένα κατά 17,7% εμφανίζονται τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ), τα οποία ανήλθαν σε 7,5 εκατ. ευρώ το 2009 έναντι 6,4 εκατ. ευρώ το 2008. Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν στα 4,71 εκατ. ευρώ το 2009 έναντι 4,36 εκατ. ευρώ το 2008 αυξημένα κατά 8,0%.