Σε αντίθεση με το παρελθόν, ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής γίνεται όλο και πιο στρατηγικός, με περισσότερη και πιο ενεργή συμμετοχή του CIO στη χάραξη της στρατηγικής της εταιρείας του.

Ο CIO κάθε ιδιωτικού ή δημόσιου οργανισμού έχει, ένεκα του ρόλου του, μια γενικότερη εποπτεία όλων των διαδικασιών που επιτελούνται καθημερινά σε όλα τα τμήματα και διευθύνσεις της εταιρείας, καθώς και το πώς αυτές εξυπηρετούνται μέσω των πληροφοριακών της συστημάτων. Ως εκ τούτου είναι υπεύθυνος να εκπονεί και να υλοποιεί την κατάλληλη στρατηγική ανάπτυξης συστημάτων και εφαρμογών που συνάδουν με τους στόχους της εταιρείας του και προς τούτο οφείλει να λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση των πόρων (ανθρωπίνων και μη), ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει στο μέλλον αυτή τη στρατηγική. Οι τρεις βασικοί στόχοι που πρέπει να εξυπηρετεί ένας σύγχρονος CIO είναι οι εξής:

 • Υλοποίηση, διαχείριση και συντήρηση των πληροφοριακών, δικτυακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της εταιρείας.
 • Επιλογή και εφαρμογή της τεχνολογίας βάσει συγκεκριμένης στρατηγικής, ώστε να δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες, να μειωθεί το λειτουργικό κόστος και να βελτιωθεί η ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών (εξωτερικών και εσωτερικών).
 • Μέριμνα για την ασφάλεια των εκτελούμενων συναλλαγών και της διακίνησης των πληροφοριών από άκρο σε άκρο, συμμορφούμενη με τις εκάστοτε εταιρικές και κανονιστικές πολιτικές ασφάλειας.

Σε αντίθεση, λοιπόν, με το απώτερο παρελθόν, όπου ο «μηχανογράφος» θεωρούνταν ο «υπεύθυνος» μέσω του οποίου οι εκτυπωμένες πληροφορίες θα διακινούνταν από το ένα τμήμα στο άλλο και από την εταιρεία προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, στο σημερινό περιβάλλον ο ρόλος του CIO είναι πιο στρατηγικός, λαμβάνοντας ενεργά μέρος στη χάραξη της εταιρικής πορείας. Για το μέλλον πιστεύω πως οι CIOs θα πρέπει να αναζητήσουν τους βέλτιστους τρόπους, ούτως ώστε να αλλάξουν και να μετασχηματίσουν τους εταιρικούς τους οργανισμούς προς όφελος της επιχειρηματικής καινοτομίας και προσαρμοστικότητας, κάτι που θα τους επιτρέψει όχι μόνο να εδραιωθούν, αλλά και να επεκταθούν στις τοπικές και διεθνείς αγορές.

Προκλήσεις
Οι προκλήσεις – προτεραιότητες που αντιμετωπίζει ένας CIO που εργάζεται σε βιομηχανία τροφίμων δεν διαφέρουν απ’ αυτές που αντιμετωπίζει οποιοσδήποτε άλλος CIO, ο οποίος απασχολείται σε κάποιου άλλου είδους εταιρεία. Συνοπτικά, και όχι ιεραρχημένες κατά σειρά σπουδαιότητας, μπορούμε να πούμε ότι οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι οι παρακάτω:

 • Διασφάλιση της συνέχειας των εταιρικών εργασιών και λειτουργίας σε περίπτωση μερικής ή ολικής αστοχίας των πληροφοριακών συστημάτων, λόγω κάποιου απρόβλεπτου ή έκτακτου γεγονότος.
 • Διασφάλιση των καθημερινών εργασιών στην επιχείρηση και παροχή των τεχνολογικών εργαλείων που θα συνδράμουν στην επιχειρηματική επέκταση και στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της εταιρείας.
 • Προστασία των πληροφοριών της εταιρείας από πιθανές διαρροές και υποκλοπές δεδομένων.
 • Προώθηση της καινοτομίας.

Προτεραιότητά μας για το εγγύς μέλλον είναι να προωθήσουμε περαιτέρω την «ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing)» και να διασφαλίσουμε τα μέσα στους «μετακινούμενους (mobile)» συνεργάτες μας, ούτως ώστε αυτοί να γίνουν αποδοτικότεροι, με πιο εύχρηστο και εξυπνότερο τρόπο από τον σημερινό.

Επενδύοντας στο ΙΤ
Η Elbisco θεωρεί τη Διεύθυνση Πληροφορικής ως ένα πολύ σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της. Η ανάπτυξη της εταιρείας είναι βασισμένη στην άρτια υλικό- τεχνική υποδομή της, ικανή να της προσφέρει τις απαιτούμενες βάσεις, τα εχέγγυα και την υποστήριξη που χρειάζεται, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει ανεμπόδιστα τα επιχειρηματικά της σχέδια. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτών των σχεδίων και παρά το μη ευμενές οικονομικό κλίμα, η εταιρεία επένδυσε το προηγούμενο έτος σχεδόν 600.000 ευρώ στην Πληροφορική. Τα πιο σημαντικά έργα που υλοποιήθηκαν το 2014 ήταν τα εξής:

 • Αντικατάσταση του παλιού αναλογικού τηλεφωνικού κέντρου των κεντρικών εγκαταστάσεών μας στο Πικέρμι από σύγχρονο υβριδικής τεχνολογίας (ψηφιακό & ΙΡ).
 • Προμήθεια λογισμικού για τη σύνθεση και επεξεργασία «πλάνων και προϋπολογισμών».
 • Αντικατάσταση του δικτυακού εξοπλισμού (core & users switches) στις εγκαταστάσεις μας στο Πικέρμι.
 • Προμήθεια εξοπλισμού (PDAs & printers) για το στόλο των οχημάτων της εταιρείας που εκτελούν τιμολόγηση επ’ αυτοκινήτου.
 • Ποικίλες μετατροπές και βελτιώσεις του συστήματος ERP της εταιρείας (Microsoft Dynamics AX).

Για το 2015, ο προϋπολογισμός επενδύσεων είναι κατά τι μεγαλύτερος και ανέρχεται στις 650.000 ευρώ. Τα σημαντικότερα έργα που σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε το τρέχον έτος είναι τα κάτωθι:

 • Αντικατάσταση παλιών τηλεφωνικών κέντρων στις εγκαταστάσεις μας στη Χαλκίδα, Μαγούλα και Θεσσαλονίκη.
 • Αναβάθμιση και αντικατάσταση κεντρικών servers.
 • Σύνταξη «Σχεδίου Συνέχειας Εργασιών (ΣΣΕ)» για τα πληροφοριακά συστήματα.
 • Σύνταξη εταιρικού «Σχεδίου Ανάκαμψης από Καταστροφή (ΣΑΚ)».
 • Αναβάθμιση του ERP στην επόμενη έκδοση.
 • Ενίσχυση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και καθιέρωσή της ως κύριου καναλιού ανταλλαγής παραστατικών.
 • Προμήθεια tablets, συνοδευόμενα από αντίστοιχο λογισμικό, τα οποία θα ενισχύσουν τους πωλητές (και όχι μόνο) της εταιρείας στην εργασία τους.

CIOs και επιχειρηματική στρατηγική
Ο ρόλος των CIOs και των Διευθύνσεων Πληροφορικής αλλάζει γενικότερα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα πρέπει να πάψουμε να σεβόμαστε τις θεμελιώδεις και διαχρονικές αρχές που πρέπει να διέπουν μια Διεύθυνση Πληροφορικής – όπως η αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων, η φυσική και λογική ασφάλειά τους, η ανάπτυξη νέων συστημάτων, ο συνεχής έλεγχός τους κ.λπ. Για τις Διευθύνσεις Πληροφορικής, λοιπόν, η απρόσκοπτη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και η αποτελεσματική υποστήριξή τους είναι παράγοντες κρίσιμοι τόσο για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, όσο και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του λειτουργικού κινδύνου. Η ουσιαστική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων προϋποθέτει την τήρηση των πολιτικών, προτύπων και διαδικασιών της εταιρείας από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσιακές μονάδες, αλλά και τους παρόχους υπηρεσιών Πληροφορικής.

Η αλλαγή των Διευθύνσεων Πληροφορικής, την οποία ανέφερα νωρίτερα, οφείλεται στο ότι και η δομή των σύγχρονων επιχειρήσεων είναι διαφορετική απ’ αυτή που ήταν πριν λίγα χρόνια. Τεράστιος όγκος πληροφοριών είναι άμεσα διαθέσιμος προς επεξεργασία από τους τελικούς χρήστες, ανεξαρτήτως του αν αυτοί βρίσκονται στους χώρους εργασίας της εταιρείας ή κάπου αλλού. Εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε να έχουμε διαθέσιμα 24×7 όλα εκείνα τα εργαλεία και τις υπηρεσίες, που μέσω της επεξεργασίας των πληροφοριών θα δώσουν προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση. Εκ των ανωτέρω, λοιπόν, εύκολα συνάγεται πως η πλειοψηφία των επιχειρήσεων όχι μόνο αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα του παραγόμενου έργου και υπηρεσιών από τα στελέχη της Πληροφορικής και θεωρούν τους CIOs ως σημαντικούς κρίκους του οργανογράμματος της εταιρείας, αλλά, επίσης, περιμένουν να έχουν ακόμα πιο αναβαθμισμένο ρόλο στο μέλλον.

Με τα παλαιότερα «εργαλεία Πληροφορικής» (PCs, laptops, printers, legacy ERPs, Microsoft Office κ.λπ.), καθώς και αυτά της τελευταίας γενιάς (tablets, smartphones, cloud computing κ.λπ.) να αποτελούν, πλέον, την αιχμή του δόρατος κάθε επιχείρησης, η οποία επιθυμεί να έχει καινοτόμα προϊόντα, να είναι ευέλικτη και να έχει εντέλει ικανοποιημένους πελάτες, η συμβολή της Πληροφορικής στην υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων είναι όχι μόνο η ικανή, αλλά και η αναγκαία συνθήκη για την επίτευξή τους.