Ο σύγχρονος Διευθυντής Πληροφορικής καλείται, μέσα από τον πολύπλοκο ρόλο που έχει αναλάβει σήμερα, να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο Business και το IT.

Σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και υπολογιστικών πόρων του ΙΤ και η συνεχής αναπροσαρμογή των στόχων και προτεραιοτήτων είναι αναγκαία. Το ΙΤ καλείται σήμερα να θέσει υπεύθυνα τις απαραίτητες προτεραιότητες, να προβλέψει τους κινδύνους και τις επιπτώσεις τους και να δράσει σχετικά, χωρίς να μειωθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης των, ήδη, προσφερόμενων υπηρεσιών. Η MAD DOG προσφέρει υπηρεσίες ασφαλούς αποθήκευσης, διαχείρισης φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου. Σημαντικός άξονας των υπηρεσιών μας είναι η ασφάλεια των αρχείων/δεδομένων των πελατών μας. Το ΙΤ της εταιρείας καλείται να υλοποιήσει μια σειρά στρατηγικών και πρακτικών για την ασφάλεια, ακολουθώντας διεθνή πρότυπα (πχ ISO 27001) και κανόνες του κλάδου διεθνώς.

Ένας σύνθετος ρόλος
Ο σύγχρονος Διευθυντής Πληροφορικής έχει επωμιστεί ένα σύνθετο ρόλο: επιβλέπει τη λειτουργία των υπηρεσιών ΙΤ και τη διαθεσιμότητά τους προς τους χρήστες, προσδιορίζει τις απαιτήσεις νέων λύσεων και προγραμματίζει εναλλακτικές, συστήνει την εφαρμογή διορθωτικών/προληπτικών μέτρων για την απαλοιφή κινδύνων και εισηγείται την εισαγωγή νέων τεχνολογιών βάσει των επιχειρησιακών αναγκών. Ο Διευθυντής Πληροφορικής αποτελεί τον Business Controller, ο οποίος αντιλαμβάνεται τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης και τους μετουσιώνει σε αντίστοιχες λύσεις IT. Αυτό προϋποθέτει μια δυναμική διαχείριση των απαιτούμενων ανθρώπινων και υπολογιστικών πόρων και μακροχρόνια συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες για την αποτελεσματική ανταπόκρισή τους σε αυτό.

Ευελιξία και συμμόρφωση
Οι σύγχρονες επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερη ευελιξία και η αξιοποίηση του cloud ή/και του outsourcing μέρους των επιχειρησιακών τους διαδικασιών και υποδομών, τους επιτρέπει να απελευθερώσουν πόρους και να τους διαθέσουν στους τομείς στους οποίους θα είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί. Οι εταιρείες θα πρέπει να επενδύσουν σε τεχνολογίες που επιτρέπουν περαιτέρω αυτοματοποίηση μέρους των διαδικασιών τους και αξιοποίηση του προσωπικού τους σε άλλους τομείς. Η MAD DOG, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη που αντιμετώπισε ο κλάδος διεθνώς για τη συμμόρφωση με πρότυπα για την ασφάλεια και την ποιότητα (σημ. η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με τέσσερα ISO: 27001, 9001, 14001 & 15801), έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και την αδιάκοπη εξυπηρέτηση των πελατών, όπως είναι η ενίσχυση της υπολογιστικής υποδομής με εφεδρικούς μηχανισμούς αντιγράφων ασφαλείας, τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης (εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών), αδιάλειπτης παροχής ρεύματος, λειτουργία Disaster Recovery site σε απομακρυσμένο data center.

Η παραπάνω υπολογιστική και τηλεπικοινωνιακή υποδομή έχει επιτρέψει την διαμόρφωση μιας σειράς outsourcing υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία μας από το 2014. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν λύσεις ψηφιοποίησης, αυτοματοποιημένης συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και της απομακρυσμένης διάθεσής τους σε συστήματα του πελάτη. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρουν σημαντικά οφέλη για διευθύνσεις όπως το λογιστήριο (αυτοματοποιημένη επεξεργασία τιμολογίων) ή τμήματα διεκπεραίωσης αλληλογραφίας (digital mailroom automation). Η Πληροφορική είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία μας και γι’ αυτό έχουμε επενδύσει τα τελευταία χρόνια σε έρευνα και ανάπτυξη για την υλοποίηση δικών μας καινοτόμων λύσεων που αφορούν την αρχειοθέτηση φυσικών και ηλεκτρονικών εγγράφων, προσφέροντας δυνατότητες ενοποιημένης διαχείρισης φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων, διασύνδεσης του συστήματος αρχειοθέτησης με συστήματα ERP κ.λπ.