Ο Διευθυντής Πληροφορικής σε έναν οργανισμό είναι υπεύθυνος για τις τεχνολογίες Πληροφορικής και τα υπολογιστικά συστήματα, τα οποία υποστηρίζουν λειτουργικούς και επιχειρησιακούς σκοπούς.

Αρχικά, η Πληροφορική κλήθηκε να αυτοματοποιήσει διαδικασίες και να οργανώσει τα διάφορα και ετερογενή πληροφοριακά συστήματα διαμέσου της τεχνολογίας. Οι τεχνολογίες αυτές ενίσχυαν κυρίως την ατομική παραγωγικότητα με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αυτοματοποιημένες μεν αλλά αποκομμένες μεταξύ τους λειτουργίες, με καθόλου έως ελάχιστη διαλειτουργικότητα.

Αυτό σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα των επιχειρησιακών διαδικασιών οδήγησε τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σε σημαντική δυσκαμψία που αποτελεί πλέον τροχοπέδη στις σημερινές απαιτούμενες γρήγορες κινήσεις. Ο σημαντικότερος πλέον ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής είναι να μπορέσει να γίνει φορέας αλλαγής και προσαρμογής του οργανισμού στο διαρκώς μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον.

Νέες απαιτήσεις
Η σπουδαιότητα της θέσεως του Διευθυντή Πληροφορικής τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί καθώς τα πληροφοριακά συστήματα διαδραματίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στις επιχειρησιακές διεργασίες και λειτουργίες. Η αναβάθμιση αυτή οδηγεί τον κάτοχο της θέσης σε πιο ενεργό ρόλο κατά τη διαμόρφωση της στρατηγικής του οργανισμού.

Ολοένα και περισσότεροι Διευθυντές Πληροφορικής είναι μέλη  Διοικητικών Συμβουλίων ως αναγνώριση της ουσιαστικότερης συμμετοχής που μπορεί να έχουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Οι επενδύσεις της Πληροφορικής κρίνονται πλέον από την αποδοτικότητά τους και την βελτίωση της παραγωγικότητας ή από την κατάκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων έναντι των ανταγωνιστών.

Η τεχνολογία και ο CIO πρωταγωνιστούν στον απαιτούμενο μετασχηματισμό, την δημιουργία καινοτομίας και στην ανάπτυξη των οργανισμών. Το πάντρεμα της τεχνολογίας με το επιχειρείν αυξάνει το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών καθώς και την ταχύτητα και την ευελιξία των επιχειρήσεων.

Αν και οι τεχνικές δεξιότητες έχουν προφανή συνεισφορά για τη θέση του Διευθυντή Πληροφορικής, η ανάγκη προσέγγισης επιχειρηματικών θεμάτων τον αναγκάζει σήμερα να στραφεί και στην ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων όπως η διοίκηση επιχειρήσεων, η ηγεσία και η στρατηγική. Οι Διευθυντές Πληροφορικής αντιλαμβάνονται τη διαφορετικότητα των καθηκόντων τους καθώς η τεχνολογία σε συνδυασμό με την γνώση που διαθέτουν για όλο το εύρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας, τους καθιστά ικανότατους φορείς αλλαγής και δημιουργίας νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Ενεργή συμμετοχή
Η αναζήτηση πιο ενεργού ρόλου στον οργανισμό μπορεί να επιτευχθεί συμμετέχοντας εξ’αρχής στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, χτίζοντας πιο ισχυρούς δεσμούς με την ανώτατη διοίκηση, διευθύνοντας έργα σημαντικών αλλαγών και θέτοντας στόχους σε θέματα καινοτομίας και ανάπτυξης. Οι διοικήσεις μπορούν να ενισχύσουν το ρόλο αυτό:

• Βάζοντας επιπλέον κριτήρια αξιολόγησης στις Διευθύνσεις Πληροφορικής, πέραν των μετρήσιμων τεχνολογικών λειτουργιών, που είναι πιο κοντά στην επιχειρησιακή στρατηγική, όπως οι πρωτοβουλίες σε καθαρά επιχειρησιακά θέματα, οι επιχειρησιακές αλλαγές, η καινοτομία και η ανάπτυξη.
• Εμπλέκοντας, εξαρχής, τον Διευθυντή Πληροφορικής στην χάραξη της στρατηγικής. Η τεχνολογία μπορεί να δείξει εκ των προτέρων στις επιχειρήσεις τι είναι εφικτό και τι όχι.
• Οδηγώντας την Πληροφορική σε πιο στενή επαφή με τις υπόλοιπες κύριες διευθύνσεις, ενισχύοντας την συνεργασία και αντιμετωπίζοντας τις αντιστάσεις σε θέματα αλλαγών. Ευθύνη του CIO είναι να εμπνεύσει στις υπόλοιπες Διευθύνσεις την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία ως προς τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες.
• Εκπαιδεύοντας τους Διευθυντές Πληροφορικής ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα διευρυμένα τους καθήκοντα μέσα στον οργανισμό.

Στα επόμενα χρόνια θα βλέπουμε όλο και περισσότερες Διευθύνσεις Πληροφορικής με πιο διευρυμένους επιχειρησιακούς ρόλους καθώς επίσης και τις υπόλοιπες κύριες διευθύνσεις να συμμετέχουν πιο ενεργά στην χάραξη της στρατηγικής των πληροφοριακών συστημάτων. Για να μπορέσει ένας Διευθυντής Πληροφορικής να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις θα πρέπει πέρα από τις προσωπικές του ικανότητες να αναπτύξει και να δομήσει με τέτοιο τρόπο το τμήμα Πληροφορικής ώστε τα στελέχη του να είναι ικανά να τον υποστηρίξουν στο νέο του ρόλο.