Έως τώρα γνωρίζαμε ότι οι CMOs και τα διευθυντικά στελέχη σφετερίζονταν την αίγλη του CIOs, όσον αφορά τις τεχνολογικές επενδύσεις.

Μια πρόσφατη έρευνα της PwC έρχεται να αναδείξει μια άλλη πτυχή αυτής της «κόντρας», καθώς καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αρκετοί CEOs παίρνουν πάνω τους τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής τους, αναλαμβάνοντας ένα πιο ενεργό ρόλο στην προμήθεια των ψηφιακών τεχνολογιών. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός διεισδύει όλο και περισσότερο στην επιχειρηματική καθημερινότητα, προκαλώντας δομικές αλλαγές στην επιχειρηματική κουλτούρα, επιδρώντας σε τομείς για τους οποίους οι CEOs είναι υπεύθυνοι.

Αυτό δεν σημαίνει ότι υποβαθμίζεται ο ρόλος του CIO, αλλά ότι καταδεικνύεται η ανάγκη για τον CIO να συνεργαστεί στενότερα με όλα τα υπόλοιπα μέλη της διοικητικής ομάδας, αλλά και με τον CEO, ώστε να αποδείξει την αξία του για την επιχείρησή του. Αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, συμμετέχοντας στην αλλαγή της κουλτούρας, καθοδηγώντας τους συναδέλφους του στις σωστές τεχνολογικές επιλογές.