Προκειμένου να αξιολογήσουν την τρέχουσα και τη μελλοντική κατάσταση του cloud, η Cisco Consulting Services (CSC) και η Intel δημοσίευσαν μια πλήρη μελέτη που διενεργήθηκε σε περισσότερους από 4.000 υπεύθυνους ΙΤ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα πλεονεκτήματα του cloud ξεπερνούν τα μειονεκτήματά του, με οκτώ στους δέκα υπεύθυνους ΙΤ να πιστεύει ότι το cloud έχει θετικές επιπτώσεις στις εταιρείες τους καθώς και στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής της χρήσης IT υπηρεσιών.

Επίσης, οι δαπάνες σχετικά με το cloud εξακολουθούν να αυξάνονται και αντιπροσωπεύουν ήδη το 23% του συνολικού προϋπολογισμού ΙΤ σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσα σε τρία χρόνια, το ποσοστό αυτό αναμένεται να ανέλθει στο 27%. Παράλληλα, τονίζεται η δυνατότητα μετατροπής και μείωσης κόστους, ωστόσο στις αναδυόμενες οικονομίες το cloud θεωρείται καταλύτης στην στρατηγική ΙΤ που οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, ενώ στις ανεπτυγμένες οικονομίες το cloud αποτελεί κατά κύριο λόγο λύση για πιθανή μείωση του κόστους.

Η ικανοποίηση από τις υπηρεσίες των παρόχων cloud είναι υψηλή, αλλά επίσης υψηλές είναι και οι προσδοκίες από αυτούς, με το 86% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ικανοποιημένοι με την υπηρεσία, αλλά παράλληλα να έχουν και υψηλές προσδοκίες από αυτούς, κυρίως αναφορικά με τις αυξημένες δυνατότητες ασφάλειας, τη δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων λύσεων και τις εγγυήσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών. Aναφορά γίνεται τόσο στα εμπόδια στο cloud, με κύριο ανασταλτικό παράγοντα για την υιοθέτησή του τον προβληματισμό για την ασφάλεια.