Η Cisco δημοσιοποιίησε τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου για την περίοδο που έληξε στις 24 Ιανουαρίου 2009.

Η Cisco ανέφερε καθαρές πωλήσεις ύψους 9,1 δις δολαρίων, καθαρά κέρδη σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (GAAP) ύψους1,5 δις δολαρίων ή 0,26 δολάρια ανά μετοχή, καθώς και καθαρά κέρδη χωρίς GAAP ύψους 1,9 δις δολαρίων ή 0,32 δολάρια ανά μετοχή.

Οι καθαρές πωλήσεις για τους πρώτους έξι μήνες του οικονομικού έτους 2009 και του οικονομικού έτους 2008 ήταν 19,4 δις δολάρια. Τα καθαρά κέρδη για τους πρώτους έξι μήνες του οικονομικού έτους 2009, σύμφωνα με τα πρότυπα GAAP, ήταν 3,7 δις δολάρια ή 0,63 δολάρια ανά μετοχή σε σύγκριση με 4,3 δις δολάρια ή 0,68 δολάρια ανά μετοχή για τους πρώτους μήνες του οικονομικού έτους 2008.