Αυξητικά κινήθηκε ο κύκλος εργασιών της Cisco Ελλάς κατά τη χρήση που ξεκίνησε την 1 Αυγούστου 2018 και ολοκληρώθηκε στις 31 Ιουλίου 2019, συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση, με τη διοίκηση της εταιρείας να αναμένει αντίστοιχη πορεία και για τη χρήση 2020, συνεχίζοντας να επικεντρώνει τη δραστηριότητά της στην προώθηση των προϊόντων της μητρικής της εταιρείας και την παροχή της σχετικής υποστήριξης και υπηρεσιών μάρκετινγκ.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2019, ο κύκλος εργασιών της Cisco Ελλάς αυξήθηκε από 8,53 εκατ. ευρώ το 2018 σε 9,39 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό αποτέλεσμα ήταν επίσης αυξημένο σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τα 1,4 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της εταιρείας μετά από φόρους παρουσίασαν μικρή μείωση, λόγω του αυξημένου φόρου εισοδήματος (399.073 ευρώ, έναντι 320.489 το 2018), και διαμορφώθηκαν στα 458.634,53 ευρώ.

Οι στόχοι για την τρέχουσα χρήση
Για την τρέχουσα χρήση 2020, η οποία ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου, οι κύριοι στόχοι της εταιρείας, όπως αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, είναι η αύξηση της ταχύτητας της καινοτομίας, η αύξηση της αξίας του δικτύου, καθώς και να παραδώσει την τεχνολογία με τον τρόπο που οι πελάτες της θα ήθελαν να καταναλώσουν. Η εταιρεία αναφέρει πως συνεχίζει να εστιάζει στην αύξηση του μεριδίου της στην αγορά, καθώς και στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους.

«Κατά τη διάρκεια της διανυόμενης χρήσης θα επεκταθούν περαιτέρω οι υπηρεσίες που παρέχουμε, οι δε αρμόδιοι επί της παροχής των υπηρεσιών μας παρέχουν προβλέψεις για συνεχιζόμενη άνοδο του κύκλου εργασιών του Ομίλου», αναφέρεται. Σημειώνεται ότι, κατά την εκτίμηση της διοίκησης της εταιρείας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία δεν θα επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της, καθώς λαμβάνει τη συνεχή στήριξη της μητρικής εταιρείας Cisco International Limited. Ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, το προσωπικό της Cisco Ελλάς την 31η Ιουλίου 2019 αριθμούσε 39 εργαζόμενους με σύμβαση αορίστου χρόνου.