Ένας από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι ο μετασχηματισμός της πόλης σε μια συμμετοχική πλατφόρμα, μέσω των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με την ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στο οικοσύστημα της πόλης.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, δράσεων και πρωτοβουλιών που εδράζονται στους παρακάτω βασικούς άξονες:

  • Τόνωση της Ανοικτής και Συμμετοχικής διακυβέρνησης,
  • Παροχή καινοτόμων Ψηφιακών Υπηρεσιών,
  • Ανάπτυξη εξωστρέφειας και δικτύων συνεργασίας στον τομέα των ΤΠΕ σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Crowdsourcing
Με βάση τον παραπάνω σχεδιασμό, υλοποιήσαμε πρόσφατα την τρίτη δράση crowdsourcing με τον τίτλο «Apps4Thessaloniki – Tourism Edition» και η οποία αποτέλεσε την συνέχεια της προσπάθειάς μας για ενεργοποίηση του δυναμικού της πόλης – και όχι μόνο – για την ανάπτυξη καινοτόμων web και mobile εφαρμογών.

Παράλληλα, καλέσαμε τους πολίτες να συμβάλλουν με τις ιδέες τους για πιθανές εφαρμογές, ώστε να τις αξιοποιήσουμε ως πηγή έμπνευσης για τους δημιουργούς των εφαρμογών, ενώ προωθήσαμε τη νικήτρια ομάδα να συμμετάσχει και να παρουσιάσει την εφαρμογή της σε μεγάλο, αντίστοιχο, διαγωνισμό στο Τελ Αβίβ.

Μέσα στο πλαίσιο των παραπάνω πρωτοβουλιών, καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση και άλλων φορέων, αλλά και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της πόλης, αναφορικά με την ανοικτή διάθεση δεδομένων, προκειμένου να γίνουν και αυτοί συμμέτοχοι και συνοδοιπόροι στην όλη προσπάθεια.

Επόμενο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η αξιοποίηση των εφαρμογών από τις τρεις crowdsourcing δράσεις μας (Apps4Thessaloniki, Hackathess, Apps4Thessaloniki – Tourism Edition) προκειμένου οι πολίτες της Θεσσαλονίκης να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που αυτές προσφέρουν.

«Βελτιώνω την πόλη μου»
Πρόσφατα διαθέσαμε ελεύθερα και τις mobile εφαρμογές (iOS και Android) της υπηρεσίας «Βελτιώνω την πόλη μου». Η εν λόγω διαδικτυακή υπηρεσία (http://opengov.thessaloniki.gr/imc), είναι διαδραστική και αφορά την καταχώρηση καθημερινών προβλημάτων από τους πολίτες.

Μέσω της υπηρεσίας αυτής, οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της υλοποίησης των αιτημάτων τους, να έχουν προσωποποιημένη πληροφόρηση γι’ αυτά, αλλά και μια γενική εικόνα των προβλημάτων που υπάρχουν στην πόλη. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα ψήφου από τους πολίτες σε ζητήματα που έχουν κατατεθεί ήδη, προκειμένου να τονισθεί η σημαντικότητά τους και να τύχουν μεγαλύτερης προτεραιότητας στην υλοποίησή τους.

Μέσω αυτής της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον Δήμο και τους πολίτες, τονώνεται η συμμετοχικότητα, ενδυναμώνεται η αξία της λογοδοσίας και ο πολίτης ασκεί έμμεσα έλεγχο στις παρεχόμενες υπηρεσίες από τον Δήμο. Το «Βελτιώνω την πόλη μου» έχει τύχει ευρείας αποδοχής από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και αποτελεί καλό παράδειγμα εξωστρέφειας και αποδοτικής συνεργασίας του φορέα με αναδυόμενες εταιρείες – τεχνοβλαστούς της πόλης, ενώ παράλληλα αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο και για τις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στον έναν χρόνο λειτουργίας της εφαρμογής, οι υπηρεσίες του φορέα διαχειρίστηκαν πάνω από 4.000 αιτήματα πολιτών. Η υπηρεσία «Βελτιώνω την πόλη μου», αλλά και όλες οι Ψηφιακές Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, βρίσκονται συγκεντρωμένες στην Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του φορέα (http://opengov.thessaloniki.gr/), στην οποία προστίθενται διαρκώς και νέες υπηρεσίες.

Πρόσφατα μάλιστα, εγκαινιάσαμε τις ψηφιακές υπηρεσίες για την υποβολή αιτήσεων εθελοντών για παροχή βοήθειας στους προσφυγικούς καταυλισμούς, αλλά και για την έκδοση πιστοποιητικών από τα μέλη του Δικηγορικού και Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, τα οποία υπογράφονται ψηφιακά και διακινούνται με ηλεκτρονικό τρόπο.


Ανοικτή Διακυβέρνηση
Στην ίδια διαδικτυακή πύλη, μπορείτε να βρείτε τις υπηρεσίες Ανοικτής Διακυβέρνησης, όπως τον Ανοικτό Προϋπολογισμό, όπου οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης και την πύλη Ανοικτών Δεδομένων (http://opendata.thessaloniki.gr/) του φορέα, στην οποία διαθέτουμε σύνολα ανοικτών δεδομένων που αφορούν διάφορες θεματικές περιοχές (πολιτισμός, τουρισμός, περιβάλλον κτλ.).

Επίσης, βασική πολιτική μας είναι η παροχή της δυνατότητας αξιολόγησης των ψηφιακών υπηρεσιών μας από τους χρήστες τους, γεγονός που μας παρέχει χρήσιμη ανατροφοδότηση σχετικά με τη βελτίωσή τους, συμβάλλοντας, ταυτόχρονα, στην τόνωση του αισθήματος συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωσή τους.

Στον τομέα των Ανοικτών Δεδομένων ειδικότερα, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις δεξιότητες των εργαζομένων του φορέα σε αυτήν την περιοχή – αυτήν την περίοδο υλοποιείται μια έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ανάγκες και να σχεδιασθούν οι ανάλογες δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Όλες τα παραπάνω έργα και οι αντίστοιχες δράσεις, έχουν τοποθετήσει τον Δήμο Θεσσαλονίκης πολύ ψηλά στην κατάταξη των ελληνικών πόλεων, σχετικά με την διάθεση ανοικτών δεδομένων και την Ανοικτή Διακυβέρνηση.

Παράλληλα, βασικός πυλώνας της στρατηγικής μας για την υλοποίηση του μετασχηματισμού της Θεσσαλονίκης σε μια, συμμετοχική, πόλη-πλατφόρμα, είναι η επίτευξη του απαραίτητου βαθμού εξωστρέφειας και η συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης σε αντίστοιχα δίκτυα και συμπράξεις.

Προχωρώντας προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ήδη αναπτύξει συνέργειες με άλλες πόλεις (στο εσωτερικό και το εξωτερικό), φορείς, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και συμμετέχει ενεργά σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (2016-2018).

Tι μέλλει γενέσθαι
Στα επόμενα βήματά μας συγκαταλέγονται μια σειρά από χρηματοδοτικές προτάσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων, όπως το Horizon2020 και το Interreg, μέσω των οποίων φιλοδοξούμε να υλοποιήσουμε βασικούς στόχους του ψηφιακού σχεδιασμού μας.

Οι προτάσεις αυτές αφορούν κατά κύριο λόγο την εγκατάσταση πολλαπλών αισθητήρων, την αξιοποίηση των δεδομένων που αυτοί θα παράγουν, αλλά και δεδομένων από άλλες πηγές, προκειμένου να παραχθεί ένα Open Data Dashboard για την Θεσσαλονίκη.

Σκοπός του Dashboard είναι να παρέχει χρήσιμη πληροφορία για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης με τη μορφή αντίστοιχων οπτικοποιήσεων των δεδομένων (Data Visualizations), αλλά και να βοηθήσει στην τόνωση της επιχειρηματικότητας και την προώθηση της έρευνας μέσω της επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων του.

Επίσης, βασικός μας στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων και αποδοτικών καναλιών πληροφόρησης και επικοινωνίας με τους πολίτες και γι’ αυτό προχωράμε σε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες:

  • Ανανέωση και ριζικός μετασχηματισμός της διαδικτυακής πύλης του Δήμου Θεσσαλονίκης (http://www.thessaloniki.gr/), με γνώμονα την ευκολία χρήσης από τους πολίτες και την στοχευμένη παροχή πληροφορίας προς αυτούς και με βάση τη χρήση ανοικτών αρχιτεκτονικών και προτύπων. Βρισκόμαστε στη μέση περίπου της διαγωνιστικής διαδικασίας και ευελπιστούμε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.
  • Συγκροτήσαμε ομάδα εργασίας με σκοπό την δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία των social media στον Δήμο Θεσσαλονίκης και το οποίο θα εφαρμοσθεί στο σύνολο των σελίδων που διατηρεί ο φορέας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ομάδα αναμένεται να ολοκληρώσει το έργο της πολύ σύντομα, παρέχοντας έτσι μια ισχυρή βάση για ορθή και αποδοτική επικοινωνία του φορέα με όλους του εμπλεκομένους στο οικοσύστημα της πόλης και αξιοποιώντας τη δυναμική που χαρακτηρίζει τον χώρο των Social Media.

Ψηφιακός Αστικός Σχεδιασμός
Στο πλαίσιο τόνωσης της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (ePartici-pation) και ενδυνάμωσης των πολιτών, σκοπεύουμε το προσεχές διάστημα να διενεργήσουμε μια μεγάλη, online, έρευνα σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ενσωματωθούν στη διαμόρφωση του Ψηφιακού Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού μας και θα αξιοποιηθούν για την περαιτέρω βελτίωση των υφιστάμενων Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Είναι προφανές, ότι τώρα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ανάγκη οι πόλεις να προχωρήσουν στην κατάρτιση ενός αποδοτικού Ψηφιακού Αστικού Σχεδιασμού, στοχεύοντας στην επίτευξη βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης και μακροχρόνιων, άμεσων και έμμεσων ωφελειών σε όλος το εύρος των οικοσυστημάτων τους.

Βασικός παράγοντας σε αυτόν τον σχεδιασμό είναι η αξιοποίηση των παραγωγικών και καινοτόμων δομών της πόλης και η εφαρμογή ανάλογων πολιτικών, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον πολίτη και τη βελτίωση της ποιότητας της αστικής ζωής.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Θεσσαλονίκης φιλοδοξεί να έχει έναν νέο, κεντρικό, ρόλο ως καταλύτης στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή στα θέματα Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας και προώθησης της Ηλεκτρονικής, Συμμετοχικής & Ανοικτής Διακυβέρνησης.