Το 81% των επιχειρήσεων είτε σχεδιάζουν την αρχική υλοποίησή τους, είτε είναι σε στάδιο πειραματισμού, είτε έχουν ήδη πλήρεις εφαρμογές cloud.

Ερευνα της KPMG, Eπιμέλεια: Ισαβέλλα Ζαμπετάκη / zampetaki@boussias.com

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την KPMG International και το Forbes Insight η διεθνής έρευνα με τίτλο Clarity in the Cloud: A Global study of the business adoption of Cloud. Η έρευνα διεξήχθη το 2011 και περιλαμβάνει 900 συμμετοχές από 15 χώρες. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκπροσωπούν τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών διευθυντών και των διευθυντών Πληροφορικής από επιχειρήσεις με έσοδα πάνω από 200 εκ. δολάρια, καθώς και παρόχους υπηρεσιών cloud.

Η έρευνα αποσκοπεί στην ανάλυση της εμπειρίας πρωτοπόρων εταιρειών αλλά και στην ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που ενέχει η υιοθέτηση υπηρεσιών cloud. Η έρευνα τονίζει ότι, παρά το γεγονός ότι η λύση αυτή είναι φαινομενικά απλή και ευέλικτη, μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα αν τη διαχειριστούμε με λάθος τρόπο.

Η έρευνα δείχνει ότι το 88% των ερωτηθέντων περιμένουν κάποια αλλαγή του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Οι πρωτοπόροι στο χώρο του cloud, προκειμένου να αποφύγουν την πολυπλοκότητα, έχουν εφαρμόσει λύσεις μόνο σε περιοχές που είναι αυτοτελείς και δεν απαιτούν ενσωμάτωση με τις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Παρόλο που το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών (50%) πιστεύει ότι το πιο σημαντικό όφελος από την υιοθέτηση cloud μοντέλων είναι η μείωση του κόστους, ένας ιδιαίτερα σημαντικός αριθμός (32%) θεωρεί ότι ο ταχύτατος ρυθμός με τον οποίο εξελίσσονται οι δυνατότητές του, θα επηρεάσει τα επιχειρηματικά μοντέλα προκειμένου να αξιοποιηθούν νέες υπηρεσίες και νέες πηγές εσόδων.

Ενας επίσης μεγάλος αριθμός (39%) εταιρειών, αναμένει ότι το cloud θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι πελάτες με τους προμηθευτές.


Προς τα πού οδεύουμε και τι ξοδεύουμε
Σύμφωνα με την έρευνα, το 46% των προγραμματισμένων υλοποιήσεων είναι Software as a Service (SaaS). Ωστόσο, οι υλοποιήσεις Infrastructure as a Service (IaaS) και Platform as a Service (PaaS) κατέχουν εξέχουσα θέση στις επιχειρηματικές επενδύσεις καθώς έχουν ποσοστά διείσδυσης στις επιχειρήσεις που αγγίζουν το 35% και το 34%, αντίστοιχα.

Ενώ η περιοχή της Ασίας/Ωκεανίας δείχνει μεγαλύτερη πιθανή επένδυση σε SaaS, η Αμερική και Ευρώπη εμφανίζουν μεγαλύτερη τάση για υλοποιήσεις σε IaaS και PaaS μοντέλα. Το 40% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης (19%) ή χρήσης/δοκιμής (21%). Πάνω από τις μισές έχουν διεξάγει ήδη είτε πλήρη (24%) είτε μερική (35%) εφαρμογή της τεχνολογίας σε ορισμένες λειτουργίες. Το 13% είναι πέρα από το στάδιο των δοκιμών και τώρα μεταβαίνει σε υλοποίηση βασικών επιχειρηματικών διεργασιών.

Αντιστοίχως, το 81% των επιχειρήσεων είτε σχεδιάζουν την αρχική υλοποίησή τους (εντός του επόμενου έτους), είτε είναι σε πρώιμο ή προχωρημένο στάδιο πειραματισμού είτε έχουν ήδη πλήρεις εφαρμογές cloud. Διαφορετικές εκτιμήσεις προκύπτουν μεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών με την περιοχή της EMΕA να ηγείται σε βασικές εφαρμογές που ήδη τρέχουν στο cloud (13%). Η άποψη, που επιβεβαιώνεται και στατιστικά, είναι ότι ο βαθμός υιοθέτησης θα αναπτυχθεί δραματικά. Τα στελέχη περιμένουν τους προϋπολογισμούς για το cloud να αυξηθούν σημαντικά ως ποσοστό των ετήσιων εξόδων Πληροφορικής.

Για παράδειγμα, το 17% των επιχειρήσεων θα έχει περισσότερο από το 20% του προϋπολογισμού τους δεσμευμένο για υπηρεσίες που θα βασίζονται σε cloud μοντέλα έως το τέλος του 2012, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το τέλος του 2011 ήταν μόλις 6%. Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα σχετικά με τον προϋπολογισμό που διατίθεται για το cloud εντοπίζεται στην Αμερική και στην Ευρώπη, όπου περίπου το 18% των ερωτηθέντων νιώθουν αβεβαιότητα, σε σύγκριση με την Ασία και τον Ειρηνικό όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 11%.

Αναφορικά με το μοντέλο υλοποίησης, οι ερωτηθείσες εταιρείες αυτή τη στιγμή φαίνεται να προτιμούν τα ιδιωτικά cloud μοντέλα για τις κρίσιμες λειτουργίες τους. Αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται πιο έντονα για τις επιχειρήσεις με έσοδα άνω των 1 δις δολαρίων όπου το ποσοστό τους τείνει στο 47%. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά κλάδο, με τους κλάδους των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της υγειονομικής περίθαλψης που χαρακτηρίζονται από έντονες κανονιστικές υποχρεώσεις, να καταδεικνύουν μια ισχυρότερη πιθανότητα υιοθέτησης ενός ιδιωτικού cloud.

Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου καθώς θα αυξάνεται η εμπιστοσύνη (outsourced υπηρεσίες όπως η μισθοδοσία βρίσκονται ήδη σε κοινόχρηστους διακομιστές εδώ και πολλά χρόνια).


Το κόστος κτήσης και ο υπολογισμός του
Τόσο τα επιχειρηματικά, όσο και τα στελέχη Πληροφορικής, αλλά και οι πάροχοι, θεωρούν ότι τα περιβάλλοντα cloud θα αποφέρουν εξοικονόμηση κόστους, καθώς θα είναι σε θέση να μετακινηθούν από τις κεφαλαιακές σε τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες. Με πρωτοβουλίες σε υποδομές και ανάπτυξη σε τρίτους, έχουν επίσης τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος προσωπικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 77% των ερωτηθέντων δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο οικονομικό όφελος, με το 40% αυτών να το θεωρεί σημαντικό και το 37% πολύ σημαντικό. Η έρευνα ανέδειξε και άλλα οφέλη που προσφέρει το cloud όπως η ταχύτητα υλοποίησης, η ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης, η ευελιξία, η επεκτασιμότητα, η ασφάλεια και η προηγμένη τεχνολογία.

Παρόλο που η εξοικονόμηση κόστους προβάλλεται εκτεταμένα σαν ένα από τα κυρίαρχα οφέλη, δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί κάποια διαφορά. Είναι κρίσιμο οι αγοραστές να ελέγχουν προσεκτικά τις δυνατότητες εξοικονόμησης πόρων σε όλο τον κύκλο ζωής μιας εγκατάστασης.

Σε αυτή τη διαδικασία, είναι επιτακτική η ανάγκη να εξεταστούν οι παράγοντες που μπορούν να οδηγούν το κόστος και την αξιολόγηση κινδύνου, όπως:
• Κόστος διασύνδεσης με τα legacy συστήματα
• Παραμετροποίηση
• Συνεχής εκπαίδευση χρηστών και υποστήριξη
• Πολυπλοκότητα διαχείρισης πολλαπλών περιβαλλόντων cloud
• Διαχείριση σχέσεων παρόχων
• Ασφάλεια
• Ελεγχοι και διασφάλιση
• Αλλαγή των επιχειρηματικών διαδικασιών
• Φορολογικές επιπτώσεις.

Ενα ενδιαφέρον εύρημα της μελέτης είναι το χάσμα μεταξύ των προσδοκιών των τελικών χρηστών και των παρόχων υπηρεσιών cloud. Ενώ οι πάροχοι διαφημίζουν έως και 30% εξοικονόμηση, τα περισσότερα στελέχη θα είναι ευχαριστημένα με εξοικονόμηση μόλις 10% -15%.

Το θέμα της ασφάλειας και της ηγεσίας
Στην ερώτηση για τις βασικές προκλήσεις/προβλήματα όσον αφορά την υιοθέτηση ενός περιβάλλοντος cloud, το 44% των τελικών χρηστών ανέφερε την ασφάλεια και το 29% εξέφρασε ανησυχία για τη συνολική απόδοση στο cloud.

Αναμφισβήτητα, τα θέματα διαλειτουργικότητας και ολοκλήρωσης θα δημιουργήσουν περισσότερες προκλήσεις στο μέλλον, καθώς οι οργανισμοί θα ψάχνουν για καλύτερη μόχλευση των εσωτερικών και εξωτερικών δεδομένων και πληροφοριών. Αλλα σοβαρά προβλήματα που φαίνεται να δημιουργούνται είναι η απώλεια του ελέγχου των δεδομένων των πελατών και η διαθεσιμότητα. Η βασική προϋπόθεση για να εξασφαλιστεί μία επιτυχής υλοποίηση ενός περιβάλλοντος cloud είναι η εμπλοκή όλων των άμεσα και έμμεσα σχετιζόμενων.

Είναι κρίσιμο τόσο το τμήμα Πληροφορικής όσο και αυτά του εσωτερικού ελέγχου, της διαχείρισης κινδύνων, της κανονιστικής συμμόρφωσης και των φορολογικών θεμάτων να παρέχουν συμβουλές στην ομάδα σχεδιασμού της cloud προσέγγισης. 

Σύμφωνα με την έρευνα, αυτοί που συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά στο ερώτημα «ποιοι πρέπει να ηγούνται στη διαδικασία υιοθέτησης cloud τεχνολογιών» είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Διευθυντής Πληροφορικής με ποσοστά 23% και 25%, αντίστοιχα. Μικρότερα ποσοστά ερωτηθέντων πιστεύουν ότι αυτοί που θα ηγούνται της διαδικασίας πρέπει να είναι ο οικονομικός διευθυντής, ο διευθυντής λειτουργιών, ο διευθυντής τεχνολογίας ή άλλα στελέχη της επιχείρησης.