Η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΝΑΕ) πάσχει από ανεπάρκεια και μεγάλες ανισότητες αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε πολίτες (G2C) και επιχειρήσεις (G2B). Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το χάσμα;

To χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην παροχή υπηρεσιών G2C και G2B θέτει οικονομικούς και διοικητικούς φραγμούς που εμποδίζουν την πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Ως αποτέλεσμα, το δυναμικό για περιφερειακή ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα στη ΝΑΕ συνεχίζει να παραμένει αναξιοποίητο. Ωστόσο, οι εικονικές πλατφόρμες και υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες για την παροχή οικονομικά αποδοτικών, κλιμακούμενων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και την απελευθέρωση της περιφερειακής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Ως συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνηγορεί υπέρ μιας κοινής στρατηγικής στην ΕΕ σε ότι αφορά τις τεχνολογίες «υπολογιστικού νέφους» (cloud computing), ως ένα μέσο υποβοήθησης των αρχών και των πολιτών στην πρόσβαση και ανάπτυξη προηγμένων διαδικτυακών υπηρεσιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ευρωπαϊκό έργο SECOVIA προωθεί την από κοινού ανάπτυξη προηγμένων λύσεων εικονικής προσβασιμότητας που αφορούν στις γεωγραφικές και κοινωνικοοικονομικές ιδιαιτερότητες της ΝΑΕ, εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα του cloud computing και θέτει τις βάσεις για συλλογικές στρατηγικές, κοινές πολιτικές και διακρατική συνεργασία, με σκοπό την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των τοπικών διοικήσεων. Το SECOVIA εντάσσεται στο πρόγραμμα South East Europe (SEE) Transnational Cooperation Programme και συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τα κράτη των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο.

Στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχει το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» και 12 ακόμα εταίροι, εκπροσωπώντας 10 χώρες και, περίπου, το 65% του συνολικού πληθυσμού της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα SEE. Στους σημαντικότερους στόχους του SECOVIA συγκαταλέγονται η αποτίμηση της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με τις ανάγκες, υποδομές και δημόσιες υπηρεσίες εικονικής προσβασιμότητας στη ΝΑΕ, η αναγνώριση, ανάλυση και ανταλλαγή καλών πρακτικών αναφορικά με τις δημόσιες διαμοιραζόμενες υπηρεσίες, πόρους και υποδομές ΤΠΕ. και η μελέτη σκοπιμότητας, καταγραφή των απαιτήσεων και σχεδιασμός του πλάνου ανάπτυξης για έναν προτεινόμενο διεθνικό πάροχο διαμοιραζόμενων εικονικών πόρων και υποδομών (IaaS) και διαδικτυακών πλατφόρμων και εφαρμογών (PaaS/SaaS) για ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες.

Η έως σήμερα εμπειρία μας επιβεβαιώνει τη θεωρία του ψηφιακού χάσματος, καθώς, μολονότι οι Δημόσιες Αρχές σε όλες τις χώρες στη NAE προσφέρουν κάποιες βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, παρατηρείται μεγάλη ετερογένεια ως προς την ποικιλία και την πολυπλοκότητα αυτών, αλλά και ως προς την εξοικείωση με τις τεχνολογίες cloud computing και τη χρήση τους. Στις βασικότερες αιτίες για την υστέρηση στην υιοθέτηση του cloud συγκαταλέγονται: Η ασάφεια/έλλειψη νομικού πλαισίου, οι επιφυλάξεις σχετικά με θέματα ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων, η περιορισμένη εκπαίδευση του προσωπικού των Δημόσιων Αρχών και η χαμηλή ζήτηση από τους πολίτες.

Δεδομένων των παραπάνω, το SECOVIA προβάλει τη λύση της συγκρότησης υπερεθνικών, κοινά ανεπτυγμένων, φορέων παροχής υπηρεσιών cloud computing. Τέτοια σχήματα μπορούν να εξυπηρετήσουν τις κοινές ανάγκες των Δημόσιων (εθνικών και τοπικών) Αρχών της ΝΑΕ, να επιτρέψουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τον επιμερισμό των επιμέρους πάγιων και λειτουργικών δαπανών. Οι προκλήσεις είναι, ωστόσο, σημαντικές και εδράζονται πρωτίστως σε θέματα νομοθεσίας και κανονισμών και δευτερευόντως σε ζητήματα τεχνικής φύσεως. Η κοινοπραξία εργάζεται για να βρει πιθανούς τρόπους υλοποίησης τέτοιων παρόχων και να αποφανθεί για την σκοπιμότητα και βιωσιμότητα αυτών.

Περισσότερες Πληροφορίες: