Τι είναι η Πληροφοριακή Διακυβέρνηση και ποιος ο στόχος της Compuware 2.0 Φιλοσοφίας;

«Πληροφοριακή Διακυβέρνηση ονομάζουμε εκείνες τις διαδικασίες βάση των οποίων λαμβάνονται οι βέλτιστες αποφάσεις γύρω από επενδύσεις και στρατηγικούς σχεδιασμούς στον χώρο του ΙΤ, οι οποίες θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται πλήρως με την εταιρική στρατηγική». Ένας βασικός στόχος λοιπόν, ενός οποιουδήποτε Τμήματος Πληροφορικής είναι η ευθυγράμμισή του με τις Επιχειρηματικές και Εταιρικές Στρατηγικές του οργανισμού ή της εταιρείας που ανήκει.

Η σωστή χρήση και διαχείριση του IT τμήματος, ο τρόπος που λαμβάνονται οι αποφάσεις, ποιος τις λαμβάνει και πως υπολογίζεται και αξιολογείται το αποτέλεσμα των αποφάσεων και η εξέλιξή τους, όλα αυτά αποτελούν σημαντικά στοιχεία της Πληροφοριακής Διακυβέρνησης. Το έργο που έχουν να επιτελέσουν οι Διευθυντές Πληροφορικής σε όλους τους Οργανισμούς είναι ασφαλώς κοινό για όλους: Να μεγιστοποιήσουν την επιχειρηματική αξία των επενδύσεων πληροφορικής. Και η νέα λογική του Compuware 2.0 framework κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Demand Management (Διαχείριση Ζήτησης)
Η διαδικασία του Demand Management (Διαχείριση Ζήτησης) είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της Πληροφοριακής Διακυβέρνησης. Το πρώτο στάδιο σε μία ολοκληρωμένη διαδικασία διακυβέρνησης της πληροφορικής, είναι το λειτουργικό και ουσιαστικό φιλτράρισμα όλων των εισερχόμενων αιτήσεων, οι οποίες παράγονται είτε σε επίπεδο πωλήσεων είτε σε επίπεδο γενικού business development. Το φιλτράρισμα και η ουσιαστική ιεράρχηση των αιτήσεων, οι οποίες εισέρχονται σε ένα τμήμα Πληροφορικής οδηγεί σε μία βέλτιστη διαδικασία λήψης αποφάσεων στρατηγικής σημασίας, που ευθυγραμμίζει με τον καλύτερο τρόπο τις διαδικασίες Πληροφορικής και τους στρατηγικούς στόχους μιας εταιρείας.

Project Portfolio Management (Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Έργων)
Η διαδικασία του Project Portfolio Management (Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Έργων) είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της σύγχρονης Διαχείρισης Έργου και αποτελεί λογική συνέχεια του Project Management. Ενώ στο Project Management καθορίζονται και ακολουθούνται οι κανόνες και οι διαδικασίες διαχείρισης έργων, στο PPM συσχετίζονται και κατηγοριοποιούνται τα έργα σε Χαρτοφυλάκια και αξιολογούνται συνεχώς και δυναμικά με την χρήση Δεικτών Αποδοτικότητας (Key Performance Indicators).

Η συσχετισμένη διαχείριση και monitoring των χαρτοφυλακίων προσφέρει στην εκάστοτε εταιρεία μία ολοκληρωμένη δυναμική εικόνα όλων των έργων και της κατάστασης που βρίσκονται, με βάση τη συνεχή αξιολόγησή τους με δείκτες (KPIs). Η καλύτερη συνδυαστική διαχείριση και αξιολόγηση όλων των έργων πληροφορικής, καθώς και ο συσχετισμός τους με τους σωστούς Δείκτες Αποδοτικότητας (KPIs) δημιουργούν μία ολοκληρωμένη εικόνα όλων των έργων που «τρέχουν» σε ένα τμήμα Πληροφορικής.

Η δομή, τα συστατικά και οι πρακτικές του Application Portfolio Management
Η σωστή χρήση και διαχείριση του IT τμήματος, ο τρόπος που λαμβάνονται οι αποφάσεις, ποιος τις λαμβάνει και πως υπολογίζεται και αξιολογείται το αποτέλεσμα των αποφάσεων και η εξέλιξή τους, όλα αυτά αποτελούν σημαντικά στοιχεία της Πληροφοριακής Διακυβέρνησης. Ένα από τα πιο σημαντικά δομικά στοιχεία, είναι οι εφαρμογές, οι οποίες τρέχουν σε έναν οργανισμό και αποτελούν τη βάση των εσωτερικών και εξωτερικών ΙΤ υπηρεσιών. Η διαχείριση λοιπόν, αυτών των εφαρμογών (Application Portfolio Management) αποτελεί μία σημαντικότατη συνιστώσα του συνολικού IT Portfolio Management, η οποία επιτρέπει την real-time διαχείριση και αξιολόγηση όλων των εφαρμογών «κλειδιά».

Ολοκληρωμένο ITG Framework από την IntelliSolutions
Η IntelliSolutions, αντιπροσωπεύοντας την κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στο IT Governance, σύμφωνα με τους εγκυρότερους αναλυτές και αποκωδικοποιώντας την σημαντικότητα της Πληροφοριακής Διακυβέρνησης, έχει ήδη δημιουργήσει ένα ευρέως αποδεκτό IT Governance Framework – ITGF, το οποίο θα βοηθά και θα καθοδηγεί εταιρείες και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα στην βέλτιστη προσαρμογή και εφαρμογή των παραπάνω προτύπων.

Το ITGF, προερχόμενο από συνεχή Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), αλλά και βασιζόμενο σε πολυετή μελέτες και Case Studies της εταιρείας, προσεγγίζει την έννοια της Πληροφοριακής Διακυβέρνησης και του APM υπό ένα ολοκληρωμένο πρίσμα Υπηρεσιών (Consulting) και Εφαρμογής (Applications), ευθυγραμμιζόμενο πλήρως με την νέα Compuware 2.0 φιλοσοφία. Η σημασία των υπηρεσιών IT Governance είναι τεράστια για έναν οργανισμό και βοηθάει στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων σχετικά με ιεράρχηση υπηρεσιών και εφαρμογών.

Σύμφωνα με το Gartner, μέχρι το τέλος του 2008, οργανισμοί που υλοποιούν ένα επιτυχημένο IT Governance Consulting, θα μειώσουν τα έξοδά τους τουλάχιστον κατά 10%. Το ITG Consulting & Services μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει και μία γενικευμένη στρατηγική βέλτιστης Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management) ενός οργανισμού, σχετικά με τις εφαρμογές / υπηρεσίες που διατηρεί, αλλά και τους εξωγενής επιχειρηματικούς και μη παράγοντες που τις επηρεάζουν, ευθυγραμμιζόμενο με τις νέες ITIL v3 υπηρεσίες (Service Μanagement).