Μια από τις πλέον θεμελιώδεις διαδικασίες για τη διαχείριση κάθε οργανισμού Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών είναι το Configuration Management.

Το Configuration Management έχει ως στόχο την καταγραφή, σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, όλων των στοιχείων (Configuration Items) που διαχειρίζεται ένας οργανισμός Πληροφορικής.

Ως Configuration Items (CIs) θεωρούμε όλη την υποδομή, τον εξοπλισμό αλλά και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σε εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες και συνήθως εισάγονται σε μία βάση δεδομένων (Configuration Management DataBase – CMDB). CIs είναι για παράδειγμα όλοι οι υπολογιστές των χρηστών (PCs), το software, οι εκτυπωτές, οι servers, ο ενεργός δικτυακός εξοπλισμός, όπως routers, switches, αλλά και έγγραφα, όπως τα εγχειρίδια χρήσης (manuals), οι διαδικασίες και οι πολιτικές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όμως να συμπεριλάβουμε και τις υπηρεσίες που διαχειριζόμαστε και προσφέρουμε, όπως για παράδειγμα η δικτυακή εκτύπωση (print service), η διαχείριση αρχείων (file service), το backup, το e-mail, το voice-mail κ.ά.

Το Configuration Management δεν είναι απλώς η καταγραφή των παγίων ενός οργανισμού. Εχει ως αντικείμενο να καταγράψει τις σχέσεις και εξαρτήσεις μεταξύ των στοιχείων (CIs) που αποτελούν κάθε υπηρεσία που παρέχει ο οργανισμός. Το e-mail service, για παράδειγμα, αποτελείται από το λογισμικό στο server, το λογισμικό στο χρήστη, τον server, τον ενεργό και παθητικό εξοπλισμό δικτύου.

Μέρος του Configuration Management είναι να καταγράψει και τις τεχνικές λεπτομέρειες που θεωρούνται σημαντικές για κάθε CI – για παράδειγμα καταγράφουμε τον αριθμό σκληρών δίσκων σε έναν server, κρατώντας όμως και την πληροφορία της χωρητικότητάς τους, του τύπου και της ταχύτητας αλλά και τη διάταξή τους (RAID).

Με αυτόν τον τρόπο, οι πληροφορίες για συμβάντα (incidents), προβλήματα (problems) και αλλαγές, εφόσον αφορούν και συνδέονται με ένα η περισσότερα CIs δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα για τον αντίκτυπο (impact) ή για το ρίσκο (risk). Για παράδειγμα, ένα μήνυμα βλάβης ενός switch του δικτύου, αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν έχουμε τη εικόνα πώς σε αυτό συνδέεται ο exchange server και επηρεάζει την υπηρεσία του e-mail 300 χρηστών.

Η CMDB πρέπει να αποτελεί τη μοναδική και κεντρική πηγή πληροφοριών για κάθε γεγονός (event), συμβάν (incident), αλλαγή (change), πρόβλημα (problem) που αφορά τον οργανισμό.

Το Configuration Management ερμηνεύεται συχνά ως Διαχείριση Διαμόρφωσης Εξοπλισμού, μένοντας στα στενά όρια της απλής καταγραφής των CIs, αλλοιώνοντας, όμως, έτσι το νόημα, την ευρύτητα και τη σημαντικότητα της έννοιας. Ως καλύτερη απόδοση του Configuration Management, προτείνουμε, το Διαχείριση Λειτουργικών Σχημάτων.

Πρακτικά βήματα για να δημιουργήσετε ένα εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης
Για την υλοποίηση του Configuration Management χρειάζεται πρώτα να ορίσετε διεργασίες όπως:
• Planning (Σχεδιασμός) για τον καθορισμό σκοπού, στόχων και προτεραιοτήτων
• Identification (Αναγνώριση) για τον καθορισμό του εύρους και της λεπτομέρειας που θα καταγραφεί
• Control (Ελεγχος) για τον έλεγχο της πληρότητας και της συνεχούς ενημέρωσης
• Status Accounting (Κατάσταση Χρήσης) για την ενημέρωση του ιστορικού κινήσεων και κατάστασης (π.χ. αποθήκη, επισκευή, σε χρήση κ.λπ.).

Μπορείτε να ξεκινήστε με απλά βήματα, όπως ένα ξεκάθαρο Planning και ένα αρχικό Identification. Αρχίστε από τις υπηρεσίες που παρέχετε και αναλύστε στο χαρτί τα συστατικά κάθε υπηρεσίας στην επιθυμητή λεπτομέρεια. Για παράδειγμα: File Services -> Client MS-Office -> Windows 7 -> Client PC -> Network Card -> Office Switch -> Computer Room Switch -> Host Server -> Windows 2000 -> storage.

Συνεχίστε απαντώντας σε ερωτήσεις όπως:
• Ποιος θα μαζέψει την πληροφορία και ποιος θα την ανανεώνει;
• Σε τι επίπεδο εγκαθιστούμε, αλλάζουμε και αναπτύσσουμε;
• Ποια κομμάτια αν υπάρξει βλάβη θα επηρεάσουν μια υπηρεσία, και ποια πληροφορία μάς χρειάζεται όταν αντιμετωπίζουμε μια βλάβη;
• Ποιος εξοπλισμός έχει τέτοια αξία που πρέπει να τον προστατεύουμε από κλοπή ή απώλεια;
• Για ποιόν εξοπλισμό χρειαζόμαστε πληροφορίες όπως Σειριακό Αριθμό, Ημερομηνία Αγοράς, Προμηθευτής, Περίοδος Εγγύησης;
• Ποιες πληροφορίες χρειάζεται το λογιστήριο;

Μπορείτε λοιπόν προχωρώντας με σταθερά βήματα, σε φάσεις, χωρίς εξάντληση των πόρων σας, να δημιουργήσετε ένα σταθερό και εξαιρετικά χρήσιμο περιβάλλον, που θα ωφελήσει τόσο στη σωστή διαχείριση όσο και στη λήψη αποφάσεων.

IT Service Management Conference
Μάθετε περισσότερα για το Configuration Management στο 3ο IT Service Management Conference που συνδιοργανώνουν το itSMF Hellas και η BOUSSIAS την Τρίτη, 27 Απριλίου στο αμφιθέατρο της OTEAcademy στο Μαρούσι.