Μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικών δημοπρασιών της cosmoONE, μέλους του Ομίλου ΟΤΕ, το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών διεξήγαγε με απόλυτη επιτυχία δύο διαγωνισμούς προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 και του κανονισμού Προμηθειών του νοσοκομείου.

Ειδικότερα, την Τρίτη 11 Μαΐου 2010 και την Τρίτη 25 Μαΐου 2010, διεξήχθησαν δύο διαγωνισμοί για την προμήθεια έξι (6) τύπων πλαστικών συρίγγων και δέκα (10) τύπων χειρουργικών κουστουμιών και μπλουζών. Και οι δυο δημοπρασίες είχαν κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Στην πρώτη δημοπρασία συμμετείχαν τρεις (3) εταιρείες παροχής ιατρικού εξοπλισμού και αναλωσίμων ειδών και στη δεύτερη επτά (7) εταιρείες, που κατέθεσαν αρχικά τεχνικές προσφορές, και αξιολογήθηκαν θετικά για να υποβάλλουν προσφορές χωριστά για το κάθε είδος. H τιμή εκκίνησης και για τις δύο δημοπρασίες ήταν εκ των προτέρων γνωστή, αντιστοιχούσε σε χίλια (1000) ή εκατό (100) τεμάχια ανά είδος, και ο προϋπολογισμός της κάθε προμήθειας ανήλθε σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ.

Η προγραμματισμένη διάρκεια κάθε δημοπρασίας ήταν τριάντα (30) λεπτά.

Ο μέσος χρόνος διάρκειας – με τις παρατάσεις – ήταν σαράντα τρία (43) λεπτά, υπεβλήθησαν συνολικά 289 προσφορές, και το μέσο ποσοστό οφέλους για το νοσοκομείο ανήλθε σε 51,8%.