Η Cosmos Business Systems ανέλαβε, μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης, την Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη Μονάδα  Ευρωπαϊκών Ταμείων του υπουργείου Εσωτερικών Κύπρου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022 και η αξία του ανέρχεται στις 478.000 ευρώ.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει :

  • Την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος υποστήριξης και αυτοματοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών που συνιστούν το πλαίσιο διαχείρισης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων.
  • Προμήθεια, ρύθμιση, διασύνδεση, εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού (συστήματος / υποδομής / εφαρμογών) που απαιτείται για τη λειτουργία του νέου Πληροφοριακού Συστήματος.
  • Μετάπτωση των υφιστάμενων ψηφιακών δεδομένων και η επιλεκτική ψηφιοποίηση και αρχειοθέτηση εγγράφων (έντυπης μορφής) στη βάση δεδομένων του νέου συστήματος.
  • Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού που αναμένεται να αποτελέσει τους μελλοντικούς χρήστες και διαχειριστές του
  • Υποστήριξη της μετάβασης της αναθέτουσας Αρχής στο νέο σύστημα εργασίας, μέσα από την πιλοτική και παραγωγική λειτουργία του νέου συστήματος καθώς και την αποτελεσματική μεταφορά τεχνογνωσίας στο προσωπικό της.