Η Cosmos Business Systems, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, υπέγραψε στις 29 Φεβρουαρίου σύμβαση αξίας 2.156.360 ευρώ με το ΕΔΥΤΕ για την προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού και λογισμικού στο πλαίσιο του υποέργου Ι «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης υπερυπολογιστή» της πράξης «Αναβάθμιση του εθνικού υπερυπολογιστή υψηλών επιδόσεων (Φάση Α)».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού και λογισμικού, για την αναβάθμιση του υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων ARIS (Advanced Research 10 Information System). Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης.

Ο νέος εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο κέντρο δεδομένων που λειτουργεί και ο υπερυπολογιστής ARIS. Στον υπάρχοντα εξοπλισμό θα προστεθούν νέοι κόμβοι υπολογισμών CPU, κόμβοι με επιταχυντές GPU, υποστηρικτικοί κόμβοι και αποθηκευτικός χώρος υψηλών επιδόσεων.