Στην ένωση εταιρειών «Cosmos Business Systems – Δυναμική Πληροφορική» κατακύρωσε το ΕΔΥΤΕ το διαγωνισμό για τη δικτύωση όλων των πανεπιστημίων της χώρας, στο πλαίσιο της πράξης Ήφαιστος, έναντι 5,7 εκατ. ευρώ συν ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός προκηρύχτηκε το Δεκέμβριο του 2019 και σε αυτόν κατέθεσαν προσφορές τρεις υποψήφιοι: η κοινοπραξία «Cosmos Business Systems – Δυναμική Πληροφορική», που συμμετείχε με εξοπλισμό Huawei, η IBM Ελλάς με εξοπλισμό Juniper και η ένωση εταιρειών «ΟΤΕ-Space Hellas», με εξοπλισμό Cisco. Ο διαγωνισμός υπήρξε «τρικυμιώδης» καθώς σημαδεύτηκε από προσφυγές και ανατροπές. Αρχικά το ΕΔΥΤΕ ανακήρυξε ως προσωρινό μειοδότη την κοινοπραξία «Cosmos Business Systems – Δυναμική Πληροφορική». Η ΙΒΜ Ελλάς κατέθεσε προσφυγή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) που εκδικάστηκε χωρίς να αποκλειστεί ο προσωρινός μειοδότης, αλλά αποκλείστηκε η κοινοπραξία ΟTΕ-Space Hellas.

 

Στη συνέχεια το ΕΔΥΤΕ κάλεσε την κοινοπραξία που μειοδότησε, να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης. Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο του ΕΔΥΤΕ απέρριψε την προσφορά της ένωσης «Cosmos Business Systems – Δυναμική Πληροφορική», διαπιστώνοντας, κατά την εξέταση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, πλημμέλειες αναφορικά με το μετοχολόγιο. Έτσι ανέδειξε την IBM Ελλάς, – δεύτερη στην κατάταξη της σειράς μειοδοσίας-  ως προσωρινό ανάδοχο. Η απόφαση αυτή ανετράπη, ύστερα από την προδικαστική προσφυγή που κατέθεσε η Cosmos Business Systems η οποία έγινε δεκτή.  Το έργο «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και παθητικών υποδομών για την αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων» αφορά στην αναβάθμιση του δικτυακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 58 ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει:

  • Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού (μεταγωγείς και δρομολογητές).
  • Κατασκευή δικτύου οδεύσεων και καλωδιώσεων οπτικών ινών για τη διασύνδεση διαφορετικών κτηρίων ενός φορέα καθώς και για διασυνδέσεις εντός κτηρίων των φορέων. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν εντός των χώρων των ωφελούμενων φορέων.
  • Συνοδευτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν: εκπαίδευση, κατάρτιση μελέτης εφαρμογής, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού, εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης.