Οι εταιρείες Cosmos Business Systems και Space Hellas κατέθεσαν προσφορές στο διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) για το έργο «Επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση υλικού και λογισμικού για την υλοποίηση συστήματος ασφαλούς μετάδοσης θεμάτων εξετάσεων και πιστοποιήσεων».

Με τη δράση αυτή το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) στοχεύει στην αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος μετάδοσης θεμάτων, γνωστού ως VBI, με ένα σύγχρονο σύστημα μετάδοσης θεμάτων εξετάσεων. Στην προμήθεια περιλαμβάνεται εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΕΘ, στο Μαρούσι, αλλά και τερματικός εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί σε όλα τα εξεταστικά κέντρα που αποτελούν τερματικά σημεία λήψης σε όλη την Ελλάδα. Πρόσθετα, τερματικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε όλες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Συμπληρωματικά ζητούνται από τον υποψήφιο ανάδοχο και οι απαιτούμενες υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης, εκπαίδευσης, εγγύησης και υποστήριξης, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τη λειτουργία της όλης υποδομής. O προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.137.096,77 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).