Στη μείωση του χρόνου διακίνησης της πληροφορίας ανάμεσα στον ΟΑΕΔ, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης εντός Ελλάδας και τους αντίστοιχους φορείς της ΕΕ, αναμένεται να συμβάλει το νέο ηλεκτρονικό σύστημα για τη διασύνδεση του Οργανισμού με το EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information). Το έργο υλοποίησε η Cosmos Business Systems. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου συστήματος, σε διαδικτυακή ημερίδα, ο διοικητής του Οργανισμού, Σπύρος Πρωτοψάλτης χαρακτήρισε το έργο «ως ακόμα ένα βήμα προς την ψηφιακή μετάβαση του ΟΑΕΔ, μέσω του οποίου αποφεύγονται γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και διευκολύνεται η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) είναι ένα πληροφοριακό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης που έχει ως στόχο τη διασύνδεση των φορέων κοινωνικής ασφάλιση των κρατών μελών της ΕΕ καθώς και της Ισλανδίας, Νορβηγίας, Λιχτενστάιν και Ελβετίας. Το EESSI αποτελεί σύστημα που αναμένεται να λειτουργεί, τουλάχιστον σε κεντρικό επίπεδο, 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα.

Να σημειωθεί ότι στο   πλαίσιο   παροχής   υπηρεσιών   υποστήριξης   στους   ασφαλιστικούς   φορείς   των   κρατών   μελών,   η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε την απαραίτητη κοινή υποδομή για τη λειτουργία του συστήματος EESSI.

Το σύστημα αποτελείται από δύο βασικούς τομείς:

  • Το διεθνή τομέα που περιέχει κοινά μέρη για όλα τα κράτη μέλη και ο οποίος χωρίζεται σε δύο υποτομείς: τον Κεντρικό Κόμβο (CentralServiceNode  –  CSN) και το   λογισμικό για τα Σημεία Πρόσβασης (AccessPoints  –  APs).
  • Τον εθνικό τομέα που φιλοξενεί τα εθνικά συστήματα και που επίσης χωρίζεται σε δύο υποτομείς: τις Εθνικές Υπηρεσίες Πρόσβασης (National Access Services – NAS) και τα τελικά συστήματα των εθνικών φορέων κοινωνικής ασφάλισης με τους τελικούς τους χρήστες.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της ημερίδας, το EESSI θα διασυνδέσει περίπου 15.000 φορείς μεταξύ τους επιτυγχάνοντας:

  • εκμηδένιση   της   ροής   της   έντυπης   πληροφορίας
  • βελτίωση   της   ποιότητας   της διαδικασίας διακίνησης τόσο σε επίπεδο τυποποίησης όσο και ιχνηλασιμότητας της πληροφορίας.
  • σφάλεια, αξιοπιστία και προστασία της διακινούμενης πληροφορίας