Οι Cosmos Business Systems AEBE, Planet A.E. και DIADIKASIA A.E. κατέθεσαν προσφορές στο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που προκήρυξε το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης της Δράσης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ».

Αντικείμενο του έργου είναι ο διοικητικός έλεγχος των ηλεκτρονικών φακέλων των τελικών αποδεκτών (έλεγχος νομιμοποιητικών εγγράφων των ακινήτων για την υπαγωγή, έλεγχος δικαιολογητικών και παραστατικών για την τελική εκταμίευση των κινήτρων), η διαχείριση αναφορών (συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση ηλεκτρονικών δεδομένων), η υποστήριξη της λογιστικής παρακολούθησης και η δημιουργία Help Desk για την εξυπηρέτηση του κοινού (υπηρεσία εξυπηρέτησης του κοινού μέσω τηλεφώνου, fax και e-mail για την άμεση πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τη Δράση). Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3.2 εκατ. ευρώ.