Επηρεασμένα από την κρίση εμφανίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της CPI, για το δωδεκάμηνο που έληξε στις 30/6/2010, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας CPI για το δωδεκάμηνο 1/7/2009 – 30/6/2010, ανήλθε σε 21.424 χιλ. ευρώ από 23.188 χιλ. ευρώ κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 7,6%, λόγω αυστηρότερης πιστωτικής πολιτικής, λόγω απαγκίστρωσης του Ομίλου από προϊόντα και υπηρεσίες χαμηλού μικτού κέρδους και λόγω σημαντικής μείωσης της ζήτησης προϊόντων από τα μέσα Φεβρουαρίου 2010.

Αντιθέτως τα έσοδα από Υπηρεσίες κατά το διαρρεύσαν δωδεκάμηνο  ανήλθαν σε 5.349 χιλ., έναντι 4.575 χιλ. την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας, μεσούσης της Οικονομικής κρίσης, αύξηση 16,9%. Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε οριακά και ανήρθε σε 26,3% έναντι 26,13% την προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), σημείωσαν μείωση κατά 30,8% και διαμορφώθηκαν σε 1.050 χιλ. ευρώ από 1.518 χιλ. ευρώ κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση, ενώ τα κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε κέρδη 40 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 297 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο παρουσιάζοντας μείωση 86,5%. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από Φόρους ανήλθαν σε  ζημιά 203 χιλ. έναντι κερδών 188 χιλ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση.