Επηρεασμένα από την κρίση αλλά και από τα έξοδα αναδιάρθρωσης εμφανίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της CPI, για το 1ο τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το τρίμηνο 1/7-30/9/2012, ανήλθε σε 3.075.000 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 29,1% που οφείλεται στην ύφεση της ελληνικής οικονομίας και την αυστηρότερη πιστωτική πολιτική που εφαρμόζεται. Tα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων μειώθηκαν στα 2.061.000, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν στις 1.013.000. Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά 5,2% και ανήλθε σε 23,41%, ενώ τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), παρουσίασαν ελαφριά ζημιά και διαμορφώθηκαν σε -18.411, λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης επιβάρυνσης των εξόδων της εταιρείας από τα έξοδα αναδιάρθρωσης τα οποία ανήλθαν σε 222.000.