Επηρεασμένα από την κρίση αλλά και από τα έξοδα αναδιάρθρωσης εμφανίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της CPI, για το 1ο τρίμηνο που έληξε στις 30/9/2011.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών για το α’ τρίμηνο, ανήλθε σε 4.334 χιλ. ευρώ από  4.359 χιλ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρά την ύφεση της ελληνικής οικονομίας, την αυστηρότερη πιστωτική πολιτική που εφαρμόζεται και την αναβολή υλοποίησης projects από τους πελάτες της.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων αυξήθηκαν ελαφρά σε 3.250 χιλ  ευρώ από 3.170 χιλ ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν σε 1.084 χιλ ευρώ από 1.188 χιλ ευρώ. Το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε και ανήλθε σε 22,2% έναντι 25,4% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), σημείωσαν μείωση και διαμορφώθηκαν σε 38 χιλ ευρώ από 113 χιλ ευρώ κατά το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, λόγω της επιβάρυνσης των εξόδων της εταιρείας από τα έξοδα αναδιάρθρωσης. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιά 175  χιλ ευρώ έναντι ζημιών 99 χιλ ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.