Επηρεασμένα από την κρίση εμφανίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της CPI, για το εννεάμηνο που έληξε στις 31/3/2010, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας CPI για το εννεάμηνο 1/7/2009 – 31/3/2010, ανήλθε σε 16.951 χιλιάδες ευρώ από 19.083 χιλιάδες ευρώ κατά την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο, παρουσιάζοντας μείωση 11%, λόγω αυστηρότερης πιστωτικής πολιτικής, λόγω απαγκίστρωσης του Ομίλου από προϊόντα και υπηρεσίες χαμηλού μικτού κέρδους και λόγω μείωσης της ζήτησης από τα μέσα Φεβρουαρίου 2010.

Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), σημείωσαν μείωση κατά 31,5% και διαμορφώθηκαν σε 994 χιλιάδες ευρώ  από 1.405 χιλιάδες ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενώ τα κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε κέρδη 203 χιλιάδες ευρώ  έναντι κερδών 489 χιλιάδες ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο παρουσιάζοντας μείωση 58,5%.