Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας MDI Υπηρεσίες & Συστήματα Οργάνωσης από τη CPI.

Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε με την έκδοση και καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπ’ αρ. Κ2-2560/13-3-2009 απόφασης της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.