Η ένωση εταιρειών «Dataverse – Cosmos Business Systems» ανέλαβε την υλοποίηση του του πρώτου υποέργου της πράξης «Διαχείριση Αδειοδοτήσεων και Πιστοποιήσεων Παιγνίων και Παρόχων Υπηρεσιών Παιγνίων, Εποπτεία και Έλεγχος Παιγνίων, Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες G2x».

Αντικείμενο της σύμβασης, ύψους 545.000 ευρώ είναι η δημιουργία της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής για την υποστήριξη των διαδικασιών αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων παιγνίων και παρόχων υπηρεσιών παιγνίων, αλλά και της εποπτείας και ελέγχου της αγοράς παιγνίων στην ελληνική επικράτεια, από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Στόχος είναι η επέκταση και ολοκλήρωση της υφιστάμενης υποδομής της, ώστε σε πρώτο στάδιο να καλυφθούν οι ανάγκες για ενσωμάτωση νέων τομέων τυχερών παιγνίων στην ελληνική επικράτεια και σε δεύτερο στάδιο, να είναι δυνατή η πλήρως ηλεκτρονικοποιημένη παροχή υπηρεσιών της αναθέτουσας αρχής προς τις επιχειρήσεις, το δημόσιο και τους πολίτες.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να διατηρεί πληροφορίες και να υποστηρίζει, σε επίπεδο λειτουργικότητας και χρήσης ροών εργασίας, τουλάχιστον 10.000 πιστοποιημένους χρήστες.