Η διαχείριση του Data Center, με στόχο πάντα τη βέλτιστη δυνατή απόδοση, αναδεικνύεται σήμερα ως μία σημαντική πρόκληση, καθώς πλέον, εκτός από τις παραδοσιακές ανάγκες, προστίθενται ζητήματα όπως η ενσωμάτωση λύσεων Green IT και η διασύνδεση των διαφορετικών συστημάτων.

Τα σύγχρονα Data Centres αντιμετωπίζουν σήμερα διάφορες προκλήσεις, όπως η ομαλή διαχείριση της ηλεκτρικής παροχής και του κλιματισμού, και κατά συνέπεια την βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας.

Πέρα από τις συγκεκριμένες προκλήσεις, υπάρχουν κάποια νέα ερωτήματα, όπως: η υλοποίηση και ενσωμάτωση λύσεων Green IT, η διαμόρφωση συστημάτων με υψηλή ενεργειακή απόδοση και αξία, η αποδοτική διαχείριση των PUE (Power Usage Effectiveness) & CUE (Carbon Usage Effectiveness), τα οποία υπογραμμίζουν την ανάγκη για ένα νέο επιχειρηματικό προσανατολισμό και ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης του Data Centre.

Με στόχο τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση
Για να επιτύχουμε τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση στο Data Center, διατηρώντας παράλληλα τη μέγιστη διαθεσιμότητα, απαιτείται μία ολοκληρωμένη αποτύπωση και έλεγχος των φυσικών πόρων.

Συγκεκριμένα, ο διαχειριστής της εγκατάστασης θα πρέπει να έχει πλήρη εικόνα και αποτύπωση των διαφόρων φυσικών μεγεθών, όπως η ηλεκτρολογική ισχύς, ο κλιματισμός και η κατάσταση των συστημάτων Πληροφορικής. Οι σύγχρονες τάσεις προωθούν την ανάγκη ύπαρξης μίας κεντρικής σουίτας διαχείρισης για Data Centers, μέσω λογισμικού (DCIM, Data Center Infrastructure ManagementTM Software), η οποία αποσκοπεί στην κεντρική διαχείριση και αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αναγκών. Η συγκεκριμένη σουίτα θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα της συλλογής πληροφοριών, καθώς και επιπλέον τα σχετικά εργαλεία λογισμικού, τα οποία θα επιτρέπουν την παρακολούθηση και αυτοματοποίηση του Data Centre.

Η λειτουργικότητα δεν θα επικεντρώνεται μόνο στη συλλογή των πληροφοριών, αλλά θα πρέπει να επεκτείνεται στη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης εναλλακτικών σεναρίων για τη λειτουργικότητα των κρίσιμων φυσικών συστημάτων του Data Centre. Οι διαχειριστές εκφράζουν επιπλέον την ανάγκη ύπαρξης εργαλείων μέτρησης της ηλεκτρικής κατανάλωσης ανά Rack ή ακόμα και ανά Server/PDU, σε συνδυασμό με τη γραφική απεικόνιση της κυκλοφορίας του αέρα και θερμοκρασίας του χώρου μέσω 3D CFD (Computational Fluid Dynamics) ανάλυσης.

Επιπλέον, απαιτούν την προσομοίωση καταστάσεων τροποποίησης της υπάρχουσας υποδομής με την αλλαγή θέσης ενός Server ή με την τοποθέτηση κάποιων νέων. Η διαχείριση των φυσικών πόρων, επεκτείνεται στην ανάγκη προβολής του ενεργειακού αποτυπώματος της εγκατάστασης μέσω της καταγραφής του PUE & CUE. Τα συγκεκριμένα μεγέθη καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο, πόσο επιπλέον ενέργεια και CO2 απαιτούν τα κρίσιμα συστήματα της υποδομής -όπως UPS, Κλιματιστικά, Γεννήτριες, Συστήματα Ασφαλείας, Φωτισμού, CCTV κ.λπ.- πλέον της ΙΤ υποδομής.

Τα μεγέθη και τα εργαλεία διαχείρισης θα πρέπει να αποτυπώνουν τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, και να παρέχουν πρόσβαση μέσω Web-Based ή Mobile εφαρμογών.

Προκλήσεις διασύνδεσης
Πέρα από την ομαλή διαχείριση των φυσικών πόρων και μεγεθών, οι σύγχρονες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν και προκλήσεις που αφορούν τη διαχείριση και διασύνδεση των συστημάτων Πληροφορικής. Συγκεκριμένα, οι νέες ΙΤ εφαρμογές οδηγούν σε λύσεις Servers Consolidation και Virtualization, οι οποίες απαιτούν όλο και πιο ευφυή συστήματα διαχείρισης της φυσικής υποδομής. Οι ανάγκες επεκτείνονται στη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των συστημάτων διαχείρισης των φυσικών πόρων και των σουιτών λογισμικού διαχείρισης IT, όπως VMware vSphere & Microsoft System Center Virtual Machine Manager.