Η Deloitte δημοσιεύει την ετήσια έρευνα με τίτλο "2010 Global Security Survey", η οποία εστιάζει στο ζήτημα της προστασίας των δεδομένων στον κλάδο της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων.

Στη φετινή μελέτη συμμετείχαν 960 ερωτώμενοι από περισσότερες από 100 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο. Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας συμπεριλαμβάνουν τα εξής: Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων φαίνεται ότι υιοθετούν καθυστερημένα τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας, μειώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο, την ικανότητά τους να περιορίσουν τους κινδύνους.

Η πλειοψηφία (38%) όσων ερωτήθηκαν σε ποια κατηγορία θα κατέτασσαν την εταιρεία τους ως προς την υιοθέτηση τεχνολογιών ασφαλείας, απάντησαν ότι επιλέγουν μόνο δοκιμασμένες από την αγορά τεχνολογίες.

Επίσης, οι επενδύσεις στην ασφάλεια των πληροφοριών αυξάνονται καθώς η οικονομία βελτιώνεται. Σε γενικές γραμμές, όπως προκύπτει από τη μελέτη, η έλλειψη επαρκούς προϋπολογισμού δεν θεωρείται φέτος τόσο σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας για την επένδυση στην ασφάλεια των πληροφοριών όσο πέρυσι.

Οι περισσότεροι οργανισμοί δεν ελέγχουν επαρκώς την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης που εφαρμόζουν, αφού μόνο το 17% των επιχειρήσεων καταγράφουν και παρακολουθούν συστηματικά την αποτελεσματικότητα των δικλείδων ασφαλείας και χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις μετρήσεις τους για τη βελτίωση του προγράμματος κανονιστικής συμμόρφωσης. Οι ερωτώμενοι αναφέρθηκαν, ακόμα, στην απουσία ευθυγράμμισης των στόχων ασφάλειας πληροφοριών με τους γενικότερους στόχους της επιχείρησης, ενώ αρκετοί συμμετέχοντες στην έρευνα αναγνωρίζουν ότι η ανάγκη ανάθεσης έργων σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) θεωρείται πλέον σημαντικότερη από τη διασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών.