Ο δήμος Γλυφάδας προκηρύσσει διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης και αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων FixMyCity και FixMySchool», προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400 ευρώ (συν ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Γλυφάδας (Άλσους 15), στις 16-01-2020 με ώρα έναρξης υποβολής προσφορών ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου 10:00 π.μ. και λήξη 10:30 π.μ. Η ανάδειξη αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι.