Συνολικά 19 ενδιαφερόμενοι- είτε μεμονωμένα είτε σε κοινοπραξίες- συμμετέχουν στο διαγωνισμό για το έργο «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης». Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έως 12 οικονομικούς φορείς. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 27,9 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και μαζί με τα δικαιώματα της προαίρεσης, φτάνει τα 55,8 εκατ. ευρώ.

Το αντικείμενο του έργου της συμφωνίας – πλαίσιο συνίσταται στην παροχή ενός εξειδικευμένου πακέτου υπηρεσιών για την ανάπτυξη διεπαφών διαδικτύου μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της δημόσιας διοίκησης (G2G Web Services), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα.

Με το έργο διευκολύνεται:

– Η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους (G2G), η οποία κρίνεται ως αναγκαία συνθήκη για την περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται στην πράξη η διαλειτουργικότητα των φορέων της δημόσιας διοίκησης και ενισχύεται και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση πληθώρας δικαιολογητικών, εγγράφων, βεβαιώσεων και σχεδόν κάθε λογής δημόσιου εγγράφου.

– Η συναλλαγή μεταξύ φορέων της δημόσιας διοίκησης και πολιτών (G2C), καθώς και μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων (G2B). Η κατεύθυνση αυτή έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της εθνικής πύλης gov.gr με την εισαγωγή και ενεργοποίηση πρόσθετων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε αυτή.

– Η δημιουργία και παροχή υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος για τους φορείς της δημόσιας διοίκησης, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των φορέων στο μέγιστο δυνατό, ανά υπηρεσία, επίπεδο ψηφιοποίησης.

Αντικείμενο της συμφωνίας – πλαίσιο

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνουν:

•             Μοντελοποίηση συναλλαγών για την ανταλλαγή της απαιτούμενης πληροφορίας μεταξύ των φορέων της δημόσιας διοίκησης, σε οργανωτικό, επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο με βάση το Ελληνικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πρότυπα διαλειτουργικότητας.

•             Υλοποίηση υπηρεσιών διαδικτύου (Web Services) και τη θέση τους σε παραγωγική λειτουργία.

•             Ασφάλεια Υπηρεσιών Διαδικτύου – Αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των απαραίτητων τεχνικών μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται για την προστασία των προς επεξεργασία, διακίνηση και αποθήκευση πληροφοριών, δηλαδή την προστασία της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητάς τους, και την προστασία της πληροφοριακής ιδιωτικότητας.

•             Εκπαίδευση διαχειριστών

•             Προσδιορισμό του απαραίτητου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου για την εφαρμογή στην πράξη της διαλειτουργικότητας που θα εφαρμοστεί.

Αναλυτικά οι 19 συμμετοχές στο έργο:

Σχήμα

Υπεργολάβοι

IBM

 

SingularLogic

 

Cosmote

OTE, Sigmasoft, KBS, Priority, Μπουκουβάλας (δικηγόροι), Pixelocracy

Byte 70% – 01 Solutions Hellas 30%

PwC

Motivian – ABK Solutions

Vodafone 51% – Cosmos Business Systems 24,5% – Q&R 24,5%

Ernst & Young 50% – OTS 50%

Platis Anastasiadis

Deloitte

Dataverse 30% – Bee Group 20% – Cognity 30% – Initia 20%

iKnowHow

ATHENS TECHNOLOGY CENTER – Grant Thornton

NCR (Cyprus) Limited

Unisystems

Planet

Accenture – ONEX

Profile 70% – DBC 30%

Γνώμων 50% – Meccanica 25% – Ευρωσύμβουλοι 25%

European profiles 40% – Evolution projects plus 30% – Appart 30%

Intrasoft 70% – Computer team 30%

KPMG – ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Indigital 80% – Intraway 20%

European dynamics