Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προχώρησε σε δημόσια διαβούλευση για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων».

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης φάσματος ικανού να υποστηρίζει την ΕΕΤΤ στο σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την ταχεία και αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, των δημοσίων φορέων καθώς και των πολιτών οι οποίοι της υποβάλλουν αιτήματα χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Με την υλοποίηση του έργου θα υποστηρίζεται η ΕΕΤΤ στο σύνολο των αρμοδιοτήτων με τις οποίες είναι επιφορτισμένη και αφορούν στις δραστηριότητες τήρησης/διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων, διαχείρισης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο τεύχους διακήρυξης είναι διαθέσιμο από το δικτυακό τόπο της ΕETT (http://www.eett.gr), με την ΕΕΤΤ να καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τεκμηριωμένα σχόλια και παρατηρήσεις έως τις 12 Οκτωβρίου 2018.