Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας της Dionic κατά 65% Atcom, αποφάσισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών 997.620 ευρώ με σκοπό την υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων της εταιρείας, μεταξύ των οποίων και η περαιτέρω ανάπτυξή της στο εξωτερικό.

Με την ολοκλήρωση της αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Atcom θα ανέλθει στο ποσό των 3.000.000 ευρώ διαιρούμενο σε 1.000.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ έκαστη. Η Dionic θα συμμετάσχει κατά το ποσοστό που της αναλογεί στην εν λόγω αύξηση.