Ο όμιλος Dionic παρουσίασε 0,4 εκατ. ευρώ κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας έναντι 1,3 εκατ. ευρώ το 2008, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το ίδιο διάστημα μειώθηκε κατά 9,63%.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 18,0 εκατ. ευρώ έναντι 19,32 εκατ. ευρώ το 2008 σημειώνοντας μείωση κατά 6,82%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου, ανήλθαν τη χρήση 2009 σε 5,5 εκατ. ευρώ έναντι 7,2 εκατ. ευρώ το 2008 μειωμένα κατά 22,68%.  Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 3,8 εκατ. ευρώ έναντι 5,7 εκατ. ευρώ το 2008 ενώ τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε 1,7 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ το 2008. Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 1,04 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ το 2008.

Η διοίκηση του ομίλου επισημαίνει ότι στο 2009 υλοποιήθηκαν σειρά από στρατηγικές συνεργασίες με αξιόλογες εταιρείες πού έχουν σημαντική πορεία στο χώρο εξειδίκευσής τους. Ακόμα, εκτιμά πως το 2010 θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά καθώς η παγκόσμια κρίση που εξελίσσεται ραγδαία θα επηρεάσει έντονα και την ελληνική αγορά, όπως φαίνεται και από τις μέχρι τώρα εξελίξεις.