Η Κοινωνία της Πληροφορίας προχώρησε στη διακήρυξη δύο νέων έργων που αφορούν το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Το πρώτο έργο, «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδομές ασφάλειας /τηλεφωνίας/τηλεδιάσκεψης/καλωδίωσης», προϋπολογισμού 132.656.135 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία εξοπλισμού πρόσβασης/ασφάλειας των φορέων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, καθώς και της απαραίτητης υποδομής ασφαλείας για την προστασία των κεντρικών υποδομών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, στην προμήθεια και λειτουργία υποδομών τηλεφωνίας για τους φορείς των 8 Νησίδων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, στην προμήθεια και λειτουργία υποδομών ΙP τηλεφωνίας, και παθητικών & ενεργών στοιχείων δομημένης καλωδίωσης σε επιλεγμένους φορείς των Νησίδων, στην προμήθεια και λειτουργία συστημάτων τηλεδιάσκεψης σε επιλεγμένους φορείς των Νησίδων και στην παροχή και λειτουργία συστημάτων τηλεπαρουσίας (telepresence) σε επιλεγμένους φορείς των Νησίδων.

Το δεύτερο έργο, «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA», προϋπολογισμού 26.604.309,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., αφορά στη δημιουργία υποδομών για τη λειτουργία, μεταξύ άλλων, των υπηρεσιών Καταλόγου που θα αποτυπώνουν τη διοικητική και γεωγραφική δομή των φορέων του Δικτύου, καθώς και το σύνολο των χρηστών και των ρόλων τους και Ονοματολογίας – (DNS) και καταχωρητή διευθύνσεων (Hostmaster), καθώς και στην προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού  και λειτουργία των υπηρεσιών Υποστήριξης χρηστών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, Παρακολούθησης της λειτουργίας του δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών και Παρακολούθηση και διαχείρισης της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχόμενης Υπηρεσίας (SLA).