Η εταιρεία Cosmos Business Systems και η ένωση εταιρειών ΟΤΕ-Performance Technologies κατέθεσαν προσφορές για το διαγωνισμό «Προμήθεια και εγκατάσταση Υπερυπολογιστικού Συστήματος» στο πλαίσιο της Πράξης «PRACE-GR – Ανάπτυξη Εθνικής Υπερυπολογιστικής Υποδομής και Παροχή Συναφών Υπηρεσιών στην Ελληνική Ερευνητική και Ακαδημαϊκή κοινότητα» του ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας).

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υψηλών επιδόσεων, το οποίο θα παίξει το ρόλο Εθνικής Υπερυπολογιστικής Υποδομής. Στην προμήθεια αυτή θα περιλαμβάνονται η προμήθεια των κατάλληλων υπολογιστικών, αποθηκευτικών και δικτυακών συστημάτων, η προμήθεια λογισμικού που θα αφορά τόσο στη λειτουργία και διαχείριση της Υπερυπολογιστικής Υποδομής όσο και στην υποστήριξη της ανάπτυξης, μεταφοράς και εκτέλεσης των προγραμμάτων των χρηστών που θα έχουν πρόσβαση στην υποδομή, και τα συστήματα ψύξης, απαγωγής θερμότητας και διανομής ισχύος του υπολογιστικού συστήματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.602.560,98 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 598.588,02.