Μεγαλύτερη ευελιξία στην ίδρυση εταιρειών προσφέρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας με τίτλο «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», καθώς επιτρέπει την εξ αποστάσεως ίδρυση μιας επιχείρησης μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-YMS) - μόνο, ωστόσο, για τις εταιρείες που δεν προβλέπεται η κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, όλα τα απαιτούμενα νομικά έγγραφα για την ίδρυση μιας εταιρείας θα αποδίδονται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους, βάσει μιας πλήρως αυτοματοποιημένης διαδικασίας υποβολής αίτησης και ελέγχου.