Στη διαδικασία της εκκίνησης μπαίνει ακόμα ένα έργο που περιλαμβάνεται στην Βίβλο Ψηφιακού μετασχηματισμού και αφορά στην «ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας e-ΕΦΚΑ». Αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιοποίηση των κεντρικών αρχείων των συγχωνευθέντων στο τέως ΙΚΑ ταμείων, των τέως Επικουρικών ταμείων και των καταστάσεων ασφάλισης προσωπικού που υπέβαλαν οι εργοδότες στα 30 μεγαλύτερα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, από το 1980 έως το 2002.

Η εκτιμώμενη αξία του έργου ξεπερνά τα 32 εκατ. ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται το δικαίωμα της προαίρεσης (έως 50%). Όπως αναφέρεται στο κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, από το συνολικό χαρτώο αρχείο με πληροφορίες ασφαλιστικού ενδιαφέροντος ο e-ΕΦΚΑ θα επιλέξει προς ψηφιοποίηση στο πλαίσιο του παρόντος έργου ένα σημαντικό μέρος αυτού, το οποίο εκτιμάται ότι περιλαμβάνει τουλάχιστον 11.000.000 μονάδες. Η ψηφιοποίηση θα περιλαμβάνει την οπτική αποτύπωση των εγγράφων (scan) αλλά και την αναγνώριση/ καταχώριση των δεδομένων του χρόνου ασφάλισης στη βάση δεδομένων του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» για την χρήση τους στη συνέχεια για την απονομή των συντάξεων.

Ταχύτερη απονομή συντάξεων
Βασικός στόχος του παρόντος έργου είναι η κατά το δυνατόν αυτοματοποίηση της διαδικασίας απονομής σύνταξης για τους ασφαλισμένους, των οποίων τα στοιχεία ασφαλιστικής ιστορίας θα ψηφιοποιηθούν. Η επίτευξη του παραπάνω στόχου αφενός μεν θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο απονομής των συντάξεων, αφετέρου δε, θα παρέχει άμεση, ορθή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για το ιστορικό ασφάλισης των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ. Επιπλέον, η ψηφιοποιημένη πληροφορία θα είναι εύκολα και άμεσα προσβάσιμη από όλες τις υπηρεσίες του φορέα που την χρειάζονται, επεξεργάσιμη στο μεγαλύτερο ποσοστό της, και με πολύ λιγότερες ασάφειες απ’ ό,τι σήμερα.