O Πέτρος Παπαχρήστου, Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων Ομίλου ΥΓΕΙΑ, εξηγεί γιατί είναι ζωτικής σημασίας για έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών να παρέχει ευκαιρίες για την ενίσχυση της εμπλοκής των ασθενών μέσω της τεχνολογίας.

Η ανάπτυξη μιας επιχείρησης και η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών ενεργοποιούνται, τις περισσότερες φορές, μέσα από καινοτομίες στον τομέα της τεχνολογίας και, φυσικά, των ΤΠΕ. Στο νέο αυτό μοντέλο, ο ρόλος της Πληροφορικής δεν είναι απλά η ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων, αλλά η ουσιαστική συμβολή στη χάραξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, και κατά συνέπεια της επιχειρηματικής στρατηγικής. Στην Ελλάδα, το ΥΓΕΙΑ είναι το μοναδικό νοσοκομείο που έχει λάβει διαπίστευση κατά το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας JCI (Joint Commission International), μια πιστοποίηση που όχι μόνο τοποθετεί το ΥΓΕΙΑ σε μία επίλεκτη κατηγορία Οργανισμών Παροχής Φροντίδας διεθνώς, αλλά κυρίως επιφέρει βελτίωση στις υπηρεσίες που προσφέρει στους ασθενείς του, και μπορεί να συγκριθεί με τα καλύτερα ιδρύματα παγκοσμίως.

Η επιλογή της στρατηγικής πληροφοριακών συστημάτων από τη Διεύθυνση Πληροφορικής, σε συνεργασία με τις άλλες διευθύνσεις, επιτρέπει την ανταπόκριση στον επιχειρησιακό στόχο της Διοίκησης. Τελευταία, υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ποτέ για την από κοινού ανάπτυξη έργων/συστημάτων ιατρικής Πληροφορικής μεταξύ μεγάλων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και εταιρειών Πληροφορικής, στα οποία ο πάροχος φέρνει τη θεματική του γνώση και συνεργάζεται στενά με την εταιρεία Πληροφορικής, ωθώντας την τεχνολογία σε νέα επίπεδα. Ο λόγος για την αύξηση του ενδιαφέροντος για την από κοινού ανάπτυξη είναι απλή: τα περιθώρια κέρδους του τομέα της υγείας έχουν συμπιεστεί, ενώ οι προμηθευτές τεχνολογίας απολαμβάνουν περιθώρια του 30% ή περισσότερο. Η είσοδος στην τεχνολογία των επιχειρήσεων Πληροφορικής είναι μια πιθανή νέα πηγή εσόδων.

Στο τελευταίο συνέδριο του Healthcare Information & Management Systems Society (HIMSS) υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για συσκευές και εφαρμογές που απευθύνονται σε καταναλωτές (κατ΄οίκον φροντίδα, smart watches, γενικότερα gadgets). Τα καινοτόμα προϊόντα με επίκεντρο τον ασθενή, οι εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα για την παρακολούθηση των ασθενών, οι τεχνικές παιχνιδιού (gaming techniques) που εφαρμόζονται για τη διαχείριση της νόσου και τα ηλεκτρονικά μηνύματα θα επηρεάσουν σταδιακά το παραδοσιακό μοντέλο επίσκεψης στον ιατρό και θα οδηγήσουν σε νέες απαιτήσεις για τα συστήματα Πληροφορικής.

Προκλήσεις
Η ασφάλεια των δεδομένων ειδικότερα στον τομέα της υγείας είναι η πιο σημαντική προτεραιότητα για εμάς. Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, οι επιθέσεις για την παράνομη απόκτηση προσωπικών ιατρικών δεδομένων αυξάνονται ανησυχητικά. Επομένως, για τον δικό μας κλάδο, είναι μεγάλη η πρόκληση να διατηρηθεί το απαραίτητο επίπεδο ασφάλειας, χωρίς μεγάλη αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού. Τα τελευταία χρόνια συντελείται μια σταδιακή μεταρρύθμιση στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης όπου, στην τελική της μορφή, ο οργανισμός παροχής υπηρεσιών υγείας θα αποζημιώνεται, όχι για τις υπηρεσίες που πρόσφερε, αλλά για την αποτελεσματικότητα αυτών των υπηρεσιών. Με άλλα λόγια, το κριτήριο θα είναι η βελτίωση της υγείας και το επίπεδο ευεξίας των ασθενών που καταναλώνουν τις υπηρεσίες υγείας. Η αλλαγή αυτή στο μοντέλο παροχής υπηρεσιών υγείας, αναγκαστικά, θα κάνει επιτακτική τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων που θα προωθούν ελέγχους συμβατότητας και αποτελεσματικότητας της θεραπείας και, επιπλέον, θα βοηθούν στη διαχείριση του κινδύνου που θα προκαλέσει αλλαγή της μέχρι τώρα νοοτροπίας. Για παράδειγμα, τα Απεικονιστικά Τμήματα, αλλά και πολλές άλλες ειδικότητες, παράγουν πλέον όλο και μεγαλύτερο όγκο δεδομένων ιατρικών εικόνων. Τα τελευταία επτά χρόνια, ο όγκος των δεδομένων αυτών έχει εκθετική αύξηση και τεράστια ζήτηση όσον αφορά στην αποθήκευσή τους. Ταυτόχρονα, οι ιατρικές ειδικότητες που κάνουν χρήση των εικόνων αυτών, κατά τη διάρκεια της παροχής φροντίδας, αυξάνονται συνεχώς.

Οι ανάγκες αυτές μάς οδηγούν στη διερεύνηση νέων στρατηγικών, όσον αφορά στα δεδομένα εικόνας και στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών, όπως είναι το Vendor-Neutral Archives (VNA). Στον τομέα μας είναι σημαντικό να παρέχουμε συστήματα που ικανοποιούν τις ιδιάζουσες ανάγκες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Βλέπετε, η εργασία ενός κλινικού ιατρού προϋποθέτει συνεχείς μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν μεγάλο εύρος διαφορετικών συσκευών κατά τη φροντίδα των ασθενών. Η αλληλεπίδρασή τους με την τεχνολογία επηρεάζει τη ροή της εργασίας τους και αυτή με τη σειρά της επηρεάζει τόσο τα αποτελέσματα της θεραπείας των ασθενών, όσο και την παραγωγικότητα της κλινικής. Βασικός στόχος είναι να παρέχουμε σε όλες τις θέσεις εργασίας τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε κρίσιμα ιατρικά δεδομένα, με τη χρήση όλων των συσκευών και σε ένα εξαιρετικά εύχρηστο και ενιαίο περιβάλλον εργασίας, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία ενισχύει και δεν εμποδίζει τη φροντίδα των ασθενών. Οι συνεχείς αλλαγές στο κανονιστικό περιβάλλον, όσον αφορά στη συνεργασία των κλινικών του Ομίλου ΥΓΕΙΑ με το Δημόσιο (rebate, claw back), επιφέρουν συνεχόμενες αλλαγές στον τομέα της υγείας. Μερικές από αυτές τις αλλαγές είναι απρόσμενες, μη αναμενόμενες και αναδρομικές, με συνέπεια να απαιτούν την άμεση συμμόρφωση των πληροφοριακών συστημάτων, την ανατροπή μοντέλων κοστολόγησης και αποδοτικότητας, ακόμα και για προηγούμενα έτη.

Πρωτοποριακές υπηρεσίες και προϊόντα
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, επενδύει συνεχώς στο σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων πρωτοποριακών υπηρεσιών και προϊόντων, όπως:

Hλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Ασθενή. Η υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ) Ασθενή είναι ένα έργο που επιτρέπει την ουσιαστική χρήση των ιατρικών δεδομένων και επιτρέπει τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, καθώς και τον μετασχηματισμό των διαδικασιών στους οργανισμούς υγείας. Οι επαγγελματίες υγείας έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν πληροφορίες σχετικές με τη νοσηλεία του ασθενή, όπως κλινικά συμπτώματα, εξετάσεις και αποτελέσματα, διαγνώσεις και θεραπευτικές ενέργειες, ενημερώνοντας το φάκελό του. Η χρήση των νέων τεχνολογιών καθιστά ταχύτερη και πιο άμεση την ενημέρωση των ιατρών/νοσηλευτών, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του χρόνου διάγνωσης και νοσηλείας. Η μεγάλη αξία του ΗΦΥ έγκειται στο γεγονός ότι επιτρέπει τη διανεμημένη συλλογή των κλινικών δεδομένων, ως μέρος της συνολικής ροής εργασίας. Η πληροφορία συλλέγεται μία φορά και αποθηκεύεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι διαθέσιμη για πολλαπλές χρήσεις προς εξυπηρέτηση διαφορετικών ιατρονοσηλευτικών και διοικητικών αναγκών.

Cloud PACS: Δημιουργία και χρήση ενός private Cloud (4PACS) για τη διαχείριση, αποθήκευση και άμεση ανάκληση απεικονιστικών εξετάσεων, βασιζόμενο σε ουδέτερο συστημικό σχεδιασμό (Vendor-Neutral Archive systems). Με το σύστημα αυτό, γίνεται μία πλήρης αξιοποίηση των υπηρεσιών cloud και μπορούμε πλέον να διαχειριστούμε αποτελεσματικά εικόνες μεγάλης χωρητικότητας, να επεκτείνουμε ή να μικρύνουμε τη διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης ανάλογα με τις ανάγκες μας, καθώς και να διαχειριστούμε θέματα πιστοποίησης, κρυπτογράφησης και πρωτόκολλα ασφαλείας. Το σημαντικότερο είναι ότι μπορούμε να παρέχουμε 24-7 πρόσβαση στους θεράποντες ιατρούς, χωρίς καθυστερήσεις στην ανάκληση των απεικονιστικών εικόνων.

CRM: Εγκαταστήσαμε και βελτιώνουμε συνεχώς το σύστημα CRM, θεωρώντας το ως απαραίτητο εργαλείο για τη διατήρηση των καλών σχέσεων με τους «ασθενείς» που εμπιστεύονται τις μονάδες υγείας του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. Το CRM επιτρέπει τον προγραμματισμό συγκεκριμένων πόρων για τις επισκέψεις των «ασθενών» στα διαγνωστικά τμήματα και εξωτερικά ιατρεία των μονάδων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, με ταυτόχρονη δυνατότητα υπενθύμισης των ασθενών για τα ραντεβού τους και της περιοδικής υπενθύμισής τους για διαγνωστικές προληπτικές εξετάσεις – πάντα βάσει παραμετρικών κριτηρίων, ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες του κάθε ασθενή. Επιπλέον, μέσω του CRM, πραγματοποιείται η υλοποίηση ενεργειών προώθησης προληπτικού ελέγχου υγείας του Ομίλου και η καταγραφή της απόκρισης των ασθενών σε αυτές.

Big Data παντού
Σίγουρα οι δυνατότητες των Big Data / Analytics δεν έχουν αξιοποιηθεί στο μέγιστο, παρά τη πληθώρα των δεδομένων που παράγονται καθημερινά από τα διάφορα συστήματα μέσα σε ένα νοσοκομείο. Έχουμε επικεντρωθεί στη χρήση των Analytics σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο, για την υποστήριξη της λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων, αλλά όχι σε κλινικό επίπεδο. Η προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια, διεθνώς, είναι για την εγκατάσταση ενός πλήρους ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή, που θα επιτευχθεί με τη διασύνδεση των διαφόρων συστημάτων μεταξύ τους για τη μεταφορά των δεδομένων. Όμως, το επόμενο βήμα είναι εκείνο που θα κάνει αξιοποιήσιμα τα εν λόγω ιατρικά δεδομένα και θα υποστηρίζει τη διαδικασία λήψης κλινικών αποφάσεων, συνδυάζοντας τα δεδομένα των γενετικών πληροφοριών των ασθενών από τους ιατρικούς φακέλους τους, με τελικό στόχο την εξατομίκευση των αποφάσεων αυτών για κάθε ασθενή.

Το «Internet of Things» αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα στο χώρο της τεχνολογίας και ήδη έχει επιφέρει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Είναι ένας τομέας που θα επηρεάσει και τη λειτουργία των νοσοκομείων στο άμεσο μέλλον. Νέες ιατρικές συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και μετάδοση των δεδομένων, όπως τα ζωτικά σημεία του ασθενή, η πρόσληψη των φαρμάκων, καρδιογραφήματα και λοιπές παράμετροι, είναι είτε ήδη διαθέσιμες είτε σύντομα θα μπουν σε παραγωγική λειτουργία. Οι συσκευές αυτές θα μεταδίδουν αυτόματα τα δεδομένα στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, χωρίς την παρέμβαση των επαγγελματιών υγείας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας της περίθαλψης, αλλά και του χρόνου που θα απαιτείται για τη συλλογή των δεδομένων. Ο στόχος είναι να απελευθερώνεται σημαντικός χρόνος του προσωπικού για την πραγματική φροντίδα του ασθενή.

CIO και CMIO
Η Διεύθυνση Πληροφορικής θα πρέπει, πλέον, να έχει στρατηγική συνεργασία με όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης και ο ρόλος του Διευθυντή του τμήματος Πληροφορικής θα πρέπει να έχει ως βασικό στόχο να τους προσφέρει πολύτιμη βοήθεια, αναφορικά με την καλύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και τη συμμετοχή των πελατών τους. Ειδικότερα στον τομέα μας, η δημιουργία θετικών σχέσεων με τα άλλα στελέχη είναι πολύ σημαντική. Επιπλέον είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει στενή συνεργασία με τον Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών, δεδομένου ότι ο Διευθυντής Πληροφορικής πολλές φορές δεν μπορεί να κατανοήσει όλα όσα συμβαίνουν στο Νοσοκομείο. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει, εδώ και χρόνια, εδραιωθεί διαφορετικός ρόλος για τον Chief Medical Information Officer, με στόχο την καλύτερη συνεργασία των επαγγελματιών υγείας με τη Διεύθυνση Πληροφορικής.

Στον τομέα μας, το σημερινό όραμα είναι «οι ασθενείς ως συνεργάτες», με στόχο ένα σχέδιο φροντίδας που θα ταιριάζει καλύτερα στις ατομικές ανάγκες του ασθενή. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας, ο Διευθυντής Πληροφορικής να παρέχει ευκαιρίες για την ενίσχυση της εμπλοκής των ασθενών μέσω της τεχνολογίας, καθώς και λύσεις σε θέματα τεχνολογίας των ασθενών. Θεωρώ, ότι σταδιακά θα δημιουργηθούν συμπληρωματικοί ρόλοι όπως ο Επικεφαλής Ασφάλειας Πληροφοριών και ο Chief Medical Information Officer, με καθήκοντα που θα επεκτείνονται και θα επικαλύπτονται, ώστε να διατηρείται η συνοχή και η αποτελεσματικότητα των λύσεων Πληροφορικής στον τομέα της Υγείας. Σίγουρα η Πληροφορική θα έχει αυξανόμενη παρουσία στον τομέα της Υγείας και θα συνεχίσει να έχει μεγαλύτερη επιρροή στην κουλτούρα του οργανισμού.