Ο Υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών, Γιάννης Παπαθανασίου, ανακοίνωσε τη δράση "Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-Security)", που υλοποιείται από την "Ψηφιακές Ενισχύσεις" στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κυβέρνησης.

Η δράση απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους.

Επιχορηγεί με ποσοστό έως και 70% την υλοποίηση επενδύσεων που έχουν στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων και απειλών εις βάρος των επιχειρήσεων. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι μήνες από την ημερομηνία έγκρισης.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ορίζεται στις 5.000 ευρώ και το μέγιστο ύψος του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 70.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 10,5 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε υλοποίηση επενδύσεων ύψους 15 εκατ. ευρώ.