Στο ασταθές περιβάλλον των τελευταίων 15 ετών, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι εξακολουθούν να πασχίζουν με το δισεπίλυτο έλλειμα τεχνολογίας. Μια νέα μελέτη της Accenture υπογραμμίζει πώς οι πάροχοι αναπτύσσουν νέα συστήματα για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά τα legacy συστήματα που διατηρούν αποτελούν τροχοπέδη στην παραγωγικότητα και την καινοτομία. Στην πραγματικότητα, τα τρία τέταρτα των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι το τελευταίο έτος (2023) το τεχνολογικό έλλειμα των legacy συστημάτων ήταν ίσο ή μεγαλύτερο του 55%. Δύο στα τρία στελέχη παραδέχονται ότι η εταιρεία τους συναντά δυσκολίες με την πολυπλοκότητα των πληροφοριακών συστημάτων που σχετίζονται με το τρέχον χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών.

Παράλληλα, ένας στους τρεις ερωτηθέντες ανέδειξε επίσης το μεγάλο κόστος συντήρησης και λειτουργίας της πληροφορικής ως κεντρικό ζήτημα λόγω του υψηλού ποσοστού που καταλαμβάνουν τα legacy συστήματα στη συνολική υποδομή της πληροφορικής τους. Η μελέτη διαπίστωσε επιπρόσθετα ότι το οικονομικό και λειτουργικό κόστος συντήρησης των παλαιών συστημάτων αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Μάλιστα, 84% των στελεχών δηλώνει ότι η εταιρεία τους θα χάσει μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης εάν δεν εκσυγχρονίζει διαρκώς την πληροφορική της. Παράλληλα, 77% αναγνωρίζει ότι τα σύγχρονα συστήματα πληροφορικής μπορούν να εξορθολογήσουν την IT αρχιτεκτονική τους και να θέσουν τα μελλοντικά θεμέλια για μια ευέλικτη τηλεπικοινωνιακή εταιρεία.

Ωστόσο, ελάχιστοι πάροχοι έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο. Για παράδειγμα, 93% ανέφερε την cloud-first υποδομή ως σημαντικό στοιχείο, αλλά μόνο 26% υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές για το μετασχηματισμό του λειτουργικού τους μοντέλου. Ομοίως, όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, 91% αναγνωρίζει τη σημασία της για την επιχείρηση, αλλά μόνο 22% την έχει ενσωματώσει στις λειτουργίες πελατών και δικτύων.

Μια ολοκληρωμένη στρατηγική ταλέντου
Στον πυρήνα του μετασχηματισμού βρίσκεται μια ανθρωποκεντρική κουλτούρα (people-first). Η μελέτη έδειξε ότι μόνο 18,7% των στελεχών είναι βέβαιοι ότι ο οργανισμός τους διαθέτει το κατάλληλο ταλέντο για να ανταποκριθεί στις αναδυόμενες ανάγκες πληροφορικής, ενώ 80% συμφωνεί ότι ο οργανισμός τους χρειάζεται αλλαγή σε επίπεδο κουλτούρας.