Το ΕΔΥΤΕ ανακήρυξε, σύμφωνα με πληροφορίες, τον ΟΤΕ προσωρινό ανάδοχο για το έργο «υπηρεσίες μίσθωσης συνδέσμων για τις νοσοκομειακές μονάδες», με τίμημα ύψους 927.000 ευρώ. Το έργο εντάσσεται στην πράξη με τίτλο «Παροχή προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας, και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας». Στο διαγωνισμό συμμετείχε και η Vodafone, η προσφορά της οποίας απορρίφθηκε, καθώς δεν κάλυπτε τις ελάχιστες υποχρεωτικές προδιαγραφές που απαιτούνταν από το τεύχος διακήρυξης. Μίσθωση υποδομής οπτικών ινών για 15 χρόνια Το έργο αποσκοπεί στη διασύνδεση, στο δίκτυο οπτικών ινών του ΕΔΥΤΕ, του συνόλου των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας σε ταχύτητες 1/10Gbps με μίσθωση υποδομής οπτικών ινών για 15 έτη. Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά υπηρεσίες που θα παρασχεθούν με συμβάσεις τύπου IRU (Indefeasible Right of Use) που περιλαμβάνουν: τις υπηρεσίες υλοποίησης συνδέσμων οπτικών ινών (κατά τους πρώτους 6 μήνες του έργου), την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των συνδέσμων οπτικών ινών για 15 έτη, καθώς και τις υπηρεσίες συντήρησης των συνδέσμων οπτικών ινών για, επίσης, 15 χρόνια.