Η ένωση εταιρειών «Cosmos Business Systems – Δυναμική Πληροφορική» και οι εταιρείες IBM Hellas και UniSystems συνεχίζουν στο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών στο διαγωνισμό του ΕΔΥΤΕ ««Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης στους χώρους των ιδρυμάτων», στο πλαίσιο του υποέργου 2 «Υπηρεσίες ασύρματης πρόσβασης στους χώρους των ιδρυμάτων» της πράξης Ήφαιστος. Στο διαγωνισμό συμμετείχε και ο ΟΤΕ, η τεχνική προσφορά του οποίου απορρίφθηκε. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης, ανέρχεται στα 3,72 εκατ. ευρώ.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:

  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δικτύων Wi-Fi που θα περιλαμβάνουν Wireless Access Points (WAPs) και Wireless Controllers (WConts), στους φορείς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας.
  • Κατασκευή οριζόντιας δομημένης καλωδίωσης για τη διασύνδεση των WAPs με το τοπικό δίκτυο του φορέα.
  • Παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν εκπαίδευση, μελέτη εφαρμογής, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και πολυετή συντήρηση.

Η Πράξη Ήφαιστος αφορά στη στοχευμένη αναβάθμιση δικτυακών υποδομών των Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων της χώρας με στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης των ιδρυμάτων σε ψηφιακές υποδομές μεγάλης κλίμακας, καθώς και την απρόσκοπτη διεξαγωγή των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων σε βάθος χρόνου. Ταυτόχρονα η Πράξη συμβάλλει στη μείωση του διαχειριστικού κόστους με την απλοποίηση διαδικασιών και την υιοθέτηση των βέλτιστων οικονομιών κλίμακας και σκοπού.