Στην υπογραφή σύμβασης με τον ΟΤΕ για την ανάθεση του έργου «Ασύρματη Δικτύωση Φοιτητικών Εστιών και διασύνδεσής τους με το Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ» της πράξης «Ήφαιστος» προχωρά, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, το ΕΔΥΤΕ. Η διαγωνιστική διαδικασία έχει οδηγήσει στην ανάδειξη του ΟΤΕ ως οριστικού αναδόχου του έργου, με χρηματικό τίμημα 805.000 ευρώ, αλλά η διαδικασία δεν προχωρούσε λόγω εκκρεμούσας αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών από τη Neurosoft. Να σημειωθεί, πάντως, ότι παρά την δικαστική αυτή εκκρεμότητα, το ΕΔΥΤΕ έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να προχωρήσει τη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης και εκτέλεσης του έργου. Επί της ουσίας, το έργο έχει χαθεί για τη Neurosoft, η οποία ωστόσο αναμένει το αποτέλεσμα της προσφυγής της προκειμένου διεκδικήσει αποζημίωση από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως ορίζει ο νόμος 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Καθώς το έργο ακόμα δεν έχει εκκινήσει ακόμα και με δεδομένο ότι προκηρύχτηκε το Νοέμβριο του 2018, το ΕΔΥΤΕ ενέκρινε πριν από λίγες ημέρες την κατάρτιση και την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης.

Ο αποκλεισμός της Neurosoft και οι καθυστερήσεις

Ο πρώτος διαγωνισμός για το έργο κηρύχθηκε άγονος καθώς απορρίφθηκαν και οι πέντε προσφορές που κατατέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους. Το έργο επαναπροκηρύχθηκε το Μάιο του 2019 με τη συμμετοχή των εταιρειών ΟΤΕ, Byte, Neurosoft, Intracom Telecom και Cosmos Business Systems. Προσωρινός ανάδοχος ανακηρύχτηκε η Neurosoft. Ωστόσο κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της κατακύρωσης, η επιτροπή του διαγωνισμού διαπίστωσε ελλείψεις και έτσι απέρριψε την προσφορά της εταιρείας. Στη συνέχεια η εταιρεία προχώρησε σε δύο προδικαστικές προσφυγές. Αμφότερες απορρίφθηκαν από την Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών. Στη συνέχεια άσκησε αίτηση ακύρωσης στο Εφετείο, η οποία αναμένεται να εκδικαστεί. Δίκτυα WiFi σε 11 φοιτητικές εστίες Το έργο αφορά στην προμήθεια στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργική κατάσταση δικτύων WiFi σε 11 φοιτητικές εστίες ανά την επικράτεια. Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει 2 ειδών παρεμβάσεις: – Ασύρματη δικτύωση WiFi φοιτητικών εστιών στις οποίες δεν υπήρχε ασύρματη – Βελτίωση της πρόσβασης επιλεγμένων εστιών στα δίκτυα των γειτονικών ακαδημαϊκών φορέων νέες ραδιοζεύξεις.