Σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο από ένα έτος μετά την έναρξη της εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση που εξετάζει τον αντίκτυπο των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω η εφαρμογή τους.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει το αναγκαίο νομικό πλαίσιο και ότι το νέο σύστημα, το οποίο ενισχύει την επιβολή των κανόνων προστασίας των δεδομένων, καθιερώνεται. Οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν νοοτροπία συμμόρφωσης και οι πολίτες συνειδητοποιούν καλύτερα τα δικαιώματά τους. Ταυτόχρονα, η σύγκλιση προς την υψηλών προτύπων προστασία δεδομένων σημειώνει πρόοδο σε διεθνές επίπεδο.

Παρότι οι νέοι κανόνες προστασίας δεδομένων έχουν επιτύχει πολλούς από τους στόχους τους, η ανακοίνωση της Επιτροπής καθορίζει επίσης συγκεκριμένα βήματα για την περαιτέρω ενίσχυση αυτών των κανόνων και της εφαρμογής τους: Να επικαιροποιηθεί η νομοθεσία από όλα τα κράτη μέλη (μόνο η Ελλάδα και η Σλοβενία δεν το έχουν πράξει ακόμα), οι επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τις πρακτικές τους στο νέο νόμο, να ισχυροποιηθεί ο ρόλος των Αρχών Προστασίας Δεδομένων, να ενταθεί ο διάλογος της ΕΕ μα τις άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο για την αυστηρότερη προστασία δεδομένων παγκοσμίως.