Η ένωση εταιρειών «Cosmos Business Systems – Grant Thornton» και οι εταιρείες Uni Systems, Performance και Amplus διεκδικούν, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη κεντρικής αποθήκης δεδομένων και πληροφοριακού συστήματος αναφορών και επιχειρηματικής ευφυΐας της Επιτροπής Εποπτείας Ελέγχου και Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται στα 1,22 εκατ. ευρώ. Το έργο αφορά στη δημιουργία της τεχνολογικής υποδομής, προκειμένου η ΕΕΕΠ να υποδεχτεί τα μεγάλου όγκου και ειδικής πολυπλοκότητας δεδομένα των κατόχων άδειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις προδιαγραφές που τίθενται στους σχετικούς Κανονισμούς Παιγνίων.

Η τεχνολογική υποδομή θα περιλαμβάνει:

  • Αναβάθμιση της υποδομής του υπολογιστικού κέντρου της ΕΕΠΠ, προκειμένου η Αρχή να υποστηρίξει τη διαχείριση του όγκου των δεδομένων που θα συλλέγονται από τα συστήματα των κατόχων άδειας και να τηρεί με ασφαλή τρόπο τα δεδομένα αυτά.
  • Ανάπτυξη κεντρικής αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) για τη συλλογή, τον μετασχηματισμό, την αποθήκευση και τη διαχείριση των δεδομένων.
  • Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος αναφορών και επιχειρηματικής ευφυίας για την ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων των κατόχων άδειας.
  • Ανάπτυξη υποδομής αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης δεδομένων.

Τα παραπάνω συστήματα, οι εφαρμογές και εξοπλισμός θα είναι ανοικτά και επεκτάσιμα, ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα στην Αρχή να εισαγάγει, σταδιακά, και άλλους κατόχους αδείας, είτε από το ίδιο κανάλι διεξαγωγής (διαδίκτυο), ή από διαφορετικά κανάλια (π.χ. Καζίνο, VLTs, Ιππόδρομο κ.α.). Στο πλαίσιο της επέκτασης συμπεριλαμβάνεται το έργο παροχής υπηρεσιών περαιτέρω ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης του συστήματος, μέσω ειδικής Σύμβασης Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ), για χρονική περίοδο ενός έτους μετά την παραγωγική του λειτουργία.