Ακόμα ένα βήμα για την αναμόρφωση των συστημάτων της δρομολογεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 8 εκατ. ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 27η Ιανουαρίου 2021. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ), ώστε να υποστηρίξει την ΕΕΕΤ στις ενέργειες που απαιτούνται και αφορούν τις δραστηριότητες εποπτείας του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων δορυφορικών επικοινωνιών, τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και την τήρηση/ διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων.

Το έργο περιλαμβάνει προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία:

– Συστήματος κεραιών με το κατάλληλο πλήθος και τύπο κεραιοσυστημάτων.

– Συστήματος RF συνδεδεμένο στο σύστημα κεραιών για την ενίσχυση, τον υποβιβασμό συχνότητας και μεταγωγής των λαμβανόμενων σημάτων, καθώς και λογισμικό ελέγχου.

– Συστήματος μετρητικού και υποστηρικτικού εξοπλισμού για την Εποπτεία Δορυφορικού Φάσματος και τον γεωεντοπισμό πομπών.

– Συστήματος Εκπομπής Σήματος Αναφοράς (Reference Transmitter.

– Εργαλείων λογισμικού (software) για την απεικονιστική εποπτεία του φάσματος, τη συλλογή και επεξεργασία μετρητικών δεδομένων, τη λειτουργία γεωεντοπισμού πομπών και παρεμβολών, την αναγνώριση σημάτων και των τεχνικών χαρακτηριστικών της διαμόρφωσής τους, τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές αδειοδότησης υπηρεσιών, τον εντοπισμό παράνομης χρήσης του φάσματος, τη δυνατότητα αποδιαμόρφωσης περιεχομένου σημάτων, όπου αυτό είναι δυνατό (π.χ. σήματα ευρυεκπομπής) και τη λήψη/χρήση δεδομένων τροχιακής θέσης δορυφόρων (ephemeris data).

– Υποστηρικτικού εξοπλισμού (hardware & software).

– Συστήματος γεννήτριας Η/Ζ παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ΣΕΦΔ. – Κέντρου απομακρυσμένου ελέγχου του ΣΕΦΔ στα γραφεία της ΕΕΤΤ.

Επιπλέον περιλαμβάνονται υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης για δύο χρόνια από την παραλαβή του έργου, με δικαίωμα επέκτασης για πέντε έτη.