Ο Πρόεδρος του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) για το 2020 και Αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ στον τομέα ταχυδρομικών υπηρεσιών, Δρ. Σπύρος Παντελής, σε συνεργασία με την ομάδα δράσης Μεσοπρόθεσμης Στρατηγικής του Σώματος, καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να στείλουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους στο πλαίσιο σχεδιασμού του ERGP για τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική για τα έτη 2020-2022 και το Πρόγραμμα Εργασιών για το 2020.

Σε ότι αφορά τη Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική για τα έτη 2020-2022, στόχος είναι να εντοπιστούν στρατηγικές κατευθύνσεις και συγκεκριμένοι τομείς που θα αντικατοπτρίσουν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές ανάγκες των ταχυδρομικών χρηστών, καθώς και την αναμενόμενη μεταρρύθμιση της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.Σε ότι αφορά το Πρόγραμμα Εργασιών 2020 εκεί θα πρέπει να εντοπισθούν οι προτεραιότητες σε συγκεκριμένους τομείς και συγκεκριμένα επιθυμητά παραδοτέα για το 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ERGP (https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34001).